Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนรับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 3/2560


Responsive image

      ลงทะเบียนรับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ English Discoveries Online ภาคเรียนที่ 3/2560


          กลุ่มเป้าหมาย :
นักศึกษา จำนวน 35 ท่าน

          วันที่จัดอบรม :
วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.30 - 10.30 น.

          สถานที่จัดอบรม :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม ชั้น 4<< กลับไปหน้าแรก