Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561


Responsive image

      ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ English Discoveries ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับนักศึกษารหัส 60 59 ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์เหมาะสมสำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า 100 คะแนน และไม่ขอยื่นสำเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษฯ ***นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนจองอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียตามชั้นปีของนักศึกษาเท่านั้น หากสถาบันภาษาตรวจสอบพบว่านักศึกษาลงทะเบียนผิิดชั้นปี จะถือว่าการลงทะเบียนของนักศึกษาเป็นโมฆะ***


          กลุ่มเป้าหมาย :
นักศึกษารหัส 60 และ 59 จำนวน 35 ท่าน

          วันที่จัดอบรม :
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 14:30-16:30 น. (รอบที่ 4)

          สถานที่จัดอบรม :
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2<< กลับไปหน้าแรก