Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561


Responsive image

      ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ English Discoveries ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 2/2561 สำหรับนักศึกษารหัส 57 58 และ 59 (ต้องเป็นนักศึกษาที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต English Discoveries ประจำภาคเรียนที่ 1/2561) ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์เหมาะสมสำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า 100 คะแนน และไม่ขอยื่นสำเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษฯ ***นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนจองอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียตามชั้นปีของนักศึกษาเท่านั้น หากสถาบันภาษาตรวจสอบพบว่านักศึกษาลงทะเบียนผิดชั้นปี จะถือว่าการลงทะเบียนของนักศึกษาเป็นโมฆะ***


          กลุ่มเป้าหมาย :
นักศึกษารหัส 57 58 และ 59 จำนวน 35 ท่าน จำนวน 35 ท่าน

          วันที่จัดอบรม :
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-14.30 น. (รอบที่ 3)

          สถานที่จัดอบรม :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2<< กลับไปหน้าแรก