Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      กิจกรรมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา รหัส 58 (28/03/62 รอบที่ 2 เวลา 10.30-11.45 น.)


Responsive image

      สำหรับน.ศ. รหัส 58 ที่เคยสมัครสอบแล้ว แต่ไม่ได้เข้าสอบ (น.ศ.รหัส 58 หมู่เรียนที่เข้าทดสอบแล้ว ในวันที่ 17 -21 ก.ย. 61 ,วันที่ 6, 20 พ.ย. 61 ,วันที่ 4 , 18 ธ.ค. 61 , วันที่ 8 ,22 ม.ค.62 และ วันที่ 4 ,18 ก.พ. 62 แล้ว ไม่อนุญาตให้ลงสมัคร) น.ศ. 1 คน ลงสมัครสอบก่อนจบการศึกษาได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น * หมายเหตุ น.ศ.ที่ลงสมัครซ้ำ หรือ ลงสมัครมากกว่า 1 ครั้ง เมื่อตรวจสอบพบจะดำเนินการยกเลิกการลงสมัครที่ซ้ำทั้งหมด โดยจะคงไว้แค่การสมัครในครั้งแรก หรือ การทดสอบที่น.ศ.สอบไปแล้วในครั้งแรก 1 ครั้งเท่านั้น


          กลุ่มเป้าหมาย :
นักศึกษา รหัส 58 ที่สมัครสอบแล้ว แต่ไม่ได้เข้าสอบ จำนวน 50 ท่าน

          วันที่จัดอบรม :
สอบวันพฤหัสที่ 28 มีนาคม 2562 รอบที่ 2 เวลา 10.30-11.45 น.

          สถานที่จัดอบรม :
LI508 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม<< กลับไปหน้าแรก