Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 1/2561


Responsive image

      นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ English Discoveries Online 1/2561 นักศึกษาจะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ถึงวันที่ 29 เมษายน 2562 เท่านั้น ดังนั้น นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 1) เข้าทำกิจกรรมต่าง ๆ ในซอฟต์แวร์ English Discoveries ตามเงื่อนไขการสะสมคะแนนผ่านซอฟต์แวร์ฯ ที่สถาบันภาษากำหนด 2) จองสอบ Placement test เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ระหว่างวันที่ 18 – 24 มีนาคม 2562 3) การสอบ Placement test เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ระหว่างวันที่ 1, 3 – 5 และ 17 – 18 เมษายน 2562 ตามวันเวลาและสถานที่ที่นักศึกษาจองสอบไว้ โดยนักศึกษาจะต้องแต่งกายชุดนักศึกษาและแสดงบัตรนักศึกษา เพื่อเข้ารับการทดสอบ


          กลุ่มเป้าหมาย :
นักศึกษา จำนวน 35 ท่าน จำนวน 35 ท่าน

          วันที่จัดอบรม :
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.30-11.30 น.

          สถานที่จัดอบรม :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม ชั้น 4<< กลับไปหน้าแรก