Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES OFFLINE ภาคเรียนที่ 1/2561


Responsive image

      นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ English Discoveries Offline 1/2561 นักศึกษาจะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น ดังนั้น นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 1) เข้าทำกิจกรรมต่าง ๆ ในซอฟต์แวร์ English Discoveries ตามเงื่อนไขการสะสมคะแนนผ่านซอฟต์แวร์ฯ ที่สถาบันภาษากำหนด 2) จองสอบ Placement test เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ระหว่างวันที่ 25 - 31 มีนาคม 2562 3) การสอบ Placement test เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ในวันที่ 22 เมษายน 2562 ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยนักศึกษาจะต้องแต่งกายชุดนักศึกษาและแสดงบัตรนักศึกษา เพื่อเข้ารับการทดสอบ


          กลุ่มเป้าหมาย :
นักศึกษา จำนวน 30 ท่าน จำนวน 30 ท่าน

          วันที่จัดอบรม :
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 15.00-16.00 น. (รอบที่ 6)

          สถานที่จัดอบรม :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม<< กลับไปหน้าแรก