Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      กิจกรรมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา รหัส 59 (18/06/62 รอบที่ 1 เวลา 09.00-10.15 น.)


Responsive image

      สำหรับน.ศ. รหัส 59 น.ศ. 1 คนลงสมัครสอบก่อนจบการศึกษาได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หมายเหตุ *น.ศ.ที่ลงสมัครซ้ำ หรือ ลงสมัครมากกว่า 1 ครั้ง เมื่อตรวจสอบพบจะดำเนินการยกเลิกการลงสมัครที่ซ้ำทั้งหมด โดยจะคงไว้แค่การสมัครในครั้งแรก หรือ การทดสอบที่น.ศ.สอบไปแล้วในครั้งแรก 1 ครั้งเท่านั้น *น.ศ.ที่ลงสอบแล้วไม่เข้าทดสอบ (ขาดสอบ) จะถูกส่งรายชื่อไปแจ้งยังคณะต้นสังกัดและดำเนินการตามระเบียบในลำดับต่อไป


          กลุ่มเป้าหมาย :
นักศึกษา รหัส 59 ที่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบก่อนจบการศึกษา จำนวน 60 ท่าน

          วันที่จัดอบรม :
สอบวันที่ 18 มิถุนายน 2562 รอบที่ 1 เวลา 09.00-10.15 น.

          สถานที่จัดอบรม :
ห้องสอบ LI508 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม<< กลับไปหน้าแรก