Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      อบรมเตรียมสอบก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 58 (VANTAGE PLACEMENT TEST)

สำหรับ : นักศึกษารหัส 58รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวดลนภา     แย้มศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
2 นางสาวธมนวรรณ     พัดเย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
3 นายพงษ์ศักดิ์     ร้อยแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
4 นางสาวยุพารัตน์     สายหมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
5 นางสาวอุษา     หลักมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
6 นางสาวนางสาวสุภาวรรณ     ศรีสกุลไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
7 นางสาวราตรี     สิงห์บุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
8 นางสาวธนาภา     วงษ์ปัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
9 นางสาวสาวิตรี     ผดุงพัฒโนดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
10 นางสาวอภิรตา     หญ้าปรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
11 นางสาวจินตนา     ทินแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
12 นางสาวสุดารัตน์     จุมพรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
13 นางสาวสุภารัตน์     แสนชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
14 นางสาวเนตรนภา     วงค์วิลาส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
15 นางสาวพรนภา     สารยิ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
16 นางสาวพนิตพิชา     ศิลปคนธรรพ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
17 นางสาวเบญจมาศ     แนงแหยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
18 นางสาวอมรรัตน์     เทียมเผือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
19 นางสาวไพเราะ     เบ้าบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
20 นางสาวดวงฤดี     รอดบุญนำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
21 นางสาวชุติมา     ไทยประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
22 นางสาวกวินทิพย์     พลับพลาทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
23 นางสาวศศิธร     ศรีกรุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
24 นางสาวจิรภัทร     เสาวรส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
25 นางสาววราพร     เมฆปั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
26 นางสาวกาญติมา     แทนไธสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
27 นางสาวเวริษา     ตันติภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
28 นางสาวกาญจนาวดี     จั่นหยวก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
29 นางสาวอารียา     เลิศเลาขวัญกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
30 นางสาวกาญจนา     ยืนนาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
31 นางสาวกรรณิการ์     ด้วงพลับ คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
32 นางสาววีรภัทรา     เอี่ยวศิริ คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
33 นายอภิสิทธิ์     สุกน้อย คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
34 นางสาวอภิชญา     กังวาฬ คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
35 นางสาวศิริลักษณ์     วงษ์ไสว คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
36 นายนันทวัฒน์     สมถยานิกกุล คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
37 นายศรัญ     อินทร์เขียว คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
38 นายอาชา     ห้วยล้ำ คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
39 นายตนุภัทร     ล่าบ้านหลวง คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
40 นางสาวนิภาพร     ประเสริฐศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
41 นางสาวกันยารัตน์     สัตตวัตรกุล คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
42 นายกฤษดา     พรสุนทรสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
43 นางสาวณัฐกาญจน์     บัวรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
44 นายประวัณวิทย์     เกตมณี คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
45 นายยศกฤต     เตียบฉายพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
46 นายวสันต์     อรุณรุวิวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
47 นายชาญวิทย์     ภูฆัง คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
48 นางสาวขวัญฤดี     เผ่าพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
49 นายรัตนพงษ์     ครุฑศรีคราม คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
50 นายภูมิพัฒน์     ตันกิตติวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
51 นางสาวศิริพร     คันธนง คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
52 นางสาวปพิชญา     เทียมศรีทัศนากร คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
53 นางสาวสุภามาศ     ศรีพรหม คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
54 นายพัชรพงษ์     ขันทองดี คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
55 นางสาวพนิดา     จงชานสิทโธ คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
56 นายกิติพงศ์     กาฬภักดี คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
57 นางสาวสุชานรี     อดุลยธรรม คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
58 นางสาวกรรณิกา     เกิดสุข คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
59 นางสาวจิรพัชร     วิจิตรชัยสาคร คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
60 นางสาวนิอร     ยิ้มแย้ม คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
61 นางสาวทิพย์ภาวรรณ     สร้อยจอม คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
62 นางสาวภาณุมาส     อดุลยธรรม คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
63 นายธนกร     ศรีสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
64 นางสาวลักษิกา     หอมจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
65 นายสุรศักดิ์     ผิวทอง คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
66 นางสาวชนิตา     คล้ำสี คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
67 นางสาวภูริชญา     นภากรุณา คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
68 นายวัฒนะ     วัดรอดเพ็ชร์ คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
69 นางสาวรุ่งรัตน์     สุวรรณสิงค์ คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
70 นางสาวนทมน     ทิมอรรถ คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
71 นางสาวกัญญารัตน์     แพรกเซิน คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
72 นางสาวปาวีณา     กัลยาดี คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
73 นางสาวอุมาพร     ดอนม่วง คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
74 นางสาวมะลิวัลย์     สกัลณีย์ คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
75 นางสาวศิริวรรณ     โมกกงจักร คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
76 นางสาวชนันดา     คำนวณสิงห์ คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
77 นางสาวมะลิวัลย์     สกุลณีย์ คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
78 นางสาวจุฑามาศ     เคร้าเครือ คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
79 นางสาวกนกกร     จินดารัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
80 นางสาวรัตติกาล     วังทองชุก คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
81 นางสาวจีรประภา     แซ่อุ่น คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
82 นางสาวปานเรขา     เกิดขาว คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
83 นางสาวศศิธร     รุ่งรังสี คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
84 นายทศพล     แก้วมณี คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
85 นางสาวสุชัญญา     โพธิ์ทอง คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
86 นางสาวภัทราวดี     ช้างหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
87 นางสาวเจนจิรา     ศรีเหรา คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
88 นางสาวกาญจนา     หลวงศิลป คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
89 นายสหรัฐ     เด็กแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
90 นายฤทธิเกียรติ     ขำสุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
91 นายมงคล     ชีพนุรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
92 นางสาวปัทมาวรรณ     คงทอง คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
93 นายรัฐพงษ์     เหมือนหนู คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
94 นายวัชระพงษ์     เจียมพุก คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
95 นายณัฐนันท์     ไชยชนะ คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
96 นางสาวจีรนันท์     สวนชูโต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
97 นางสาวภาณุมาส     ศรนุวัตร คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
98 นายศุภพรพงศ์     เพ็ชรน้อย คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
99 นางสาวเมษา     นิมิตรโภคานันท์ คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
100 นางสาววิลาสิณี     บุราคร คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
101 นางสาวพัชรี     แก้วบัวดี คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
102 นางสาวกรรณิการ์     เนเต็ก คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
103 นางสาวไพลิน     ติเยาว์ คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
104 นางสาวกมลวรรณ     ดวงยี่หวา คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
105 นางสาวธนาภรณ์     ทองเปรม คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
106 นายเกียรติเกรียงไกร     เทียนทอง คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
107 นายเศรษฐณัฏฐ์     พบพฤทธ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
108 นายธีรศักดิ์     แหวนเงิน คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
109 นางสาวจิดาภา     แสนใจกล้า คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
110 นางสาวบุษกร     ห้วยหงษ์ทอง คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
111 นางสาวญาณินท์     ผมหอม คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
112 นางสาวสโรชา     มีทรัพย์มั่น คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
113 นางสาวเบญจรัตน์     ปึงศิริเจริญ คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
114 นางสาวอัญชิสา     เผือกผ่อง คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
115 นางสาวกนกวรรณ     ชุมคง คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
116 นางสาวสิริทรัพย์     บุตรดีโสภา คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
117 นางสาววัชราภรณ์     สุขน้อย คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
118 นางสาวนุชจรี     จันทนา คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
119 นายผดุงศักดิ์     มะโนเลิศ คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
120 นางสาวมธุรส     เกิดประทุม คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
121 นางสาวณัฏฐณิชา     คุ้ยหลำ คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
122 นางสาวสุนีย์รัตน์     พัฒรักษ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
123 นางสาวเบญจมาศ     มีครองแบ่ง คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
124 นางสาวภัสทมณ     ติเยาว์ คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
125 นางสาวณัฐธิดา     ริตพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
126 นางสาวจุรีภรณ์     ทิพย์บุญศรี คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
127 นางสาวพัชรินทร์     เนือยทอง คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
128 นางสาวพัชรพร     ศรีเหรา คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
129 นางสาวศศิวิมล     ทองแสง คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
130 นางสาวรัตติยา     วงศ์มิ่ง คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
131 นางสาวปนัสยา     เนียมตระกูล คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
132 นางสาวบุษยา     สุขนิจ คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
133 นางสาวสาวิตรี     อุทัยแพน คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
134 นางสาวพิมชนก     นาคสงค์​ คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
135 นางสาวชลธิชา     คุ้มทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
136 นางสาวสุภาวดี     สั่งยัง คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
137 นางสาวจุฑามาศ     ม่วงเขียว คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
138 นางสาวกนิษฐา     รุ่งอรุณจินดา คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
139 นางสาวกาญจนาภรณ์     ศิลาวรพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
140 นางสาวอภิชญา     เจริญวรากรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
141 นางสาวมนทกานต์     บุษบก คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
142 นางสาววริยา     ชาติชูศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
143 นางสาวชาลิสา     หอวิวัฒน์วงศ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
144 นางสาวภาณุมาศ     แจ่มจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
145 นายอนุวัตร     มูลพินิจ คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
146 นางสาวอรุณี     พรมสร คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
147 นางสาวสุประวีณ์     ตาลเจริญยิ่ง คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
148 นางสาวนภาพร     เหล่าเขตรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
149 นางสาวญาธิดา     สงวนกิจ คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
150 นางสาวเจนจิรา     พันธุ์โต คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
151 นางสาวนัทวรรณ     เติมกระโทก คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
152 นายเกรียงศักดิ์     กิ่งทอง คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
153 นายสหรัฐ     วิบูลย์เชื้อ คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
154 นายจีรวัฒน์     ด้วงเดช คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
155 นางสาววันวิสา     ไชยโย คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
156 นายวศิน     กิจจำเริญสกุล คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
157 นายณภัทร     รัตตกุล คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
158 นางสาวปภาวดี     น้อมบุญส่งศรี คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
159 นางสาวสุนิศา     นิยมไทย คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
160 นายพชรดนัย     ขาวแสง คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
161 นายจาตุรงค์     พูนดี คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
162 นางสาวพรรณทิพา     แป้นเมือง คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
163 นางสาวอลิษา     พัวนิรันดร์ คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
164 นางสาวธิดารัตน์     โยธาบริบาล คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
165 นางสาวธนภรณ์     มหาเรืนล่ภ คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
166 นางสาวเรืองศิริ     สีเสียด คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
167 นางสาวธนภรณ์     มหาเรืนลาภ คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
168 นางสาวตามตะวัน     บัวบาน คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
169 นายบุรัสกร     การะเวก คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
170 นายปพน     เพียรประเสริฐสุข คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
171 นางสาวธิดารัตน์     ไชโสดา คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
172 นายศรราม     แพงน้อย คณะมนุษยศาสตร์ 18/08/2018
173 นางสาวกิ่งกนก     ขำวิลัย คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
174 นายณัฐพงศ์     น้อยบุญ คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
175 นายชัยรัตน์     ลิ้มคาง คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
176 นางสาวธัญวลัย     โพธิพิพิธ คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
177 นายเทวา     ยิ้มวัน คณะวิทยาการจัดการ 19/08/2018
178 นางสาวชลธิชา     ปัชชาชาญ คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
179 นายอภิวัฒน์     หงษ์เวียงจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ 19/08/2018
180 นางสาวณัชฌา     ใจหมายดี คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
181 นางสาวกุลณัฐ     ทองท่าฉาง คณะวิทยาการจัดการ 19/08/2018
182 นางสาวฐิติรัตน์     เพิงสูงเนิน คณะวิทยาการจัดการ 19/08/2018
183 นางสาวธารินทร์     ขุนสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ 19/08/2018
184 นางสาวสุชาดา     วงษ์พันเขตต์ คณะวิทยาการจัดการ 19/08/2018
185 นางสาวอรัญญา     เฒ่าทา คณะวิทยาการจัดการ 19/08/2018
186 นางสาวรัชธิดา     นิลมานนท์ คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
187 นางสาวชรินทร์ทิพย์     โรจน์กาญกุล คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
188 นายศราวุฒิ     ขำรอด คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
189 นางสาวปราณี     เกิดบางแขม คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
190 นางสาวธนิสร     แสงอนันต์ คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
191 นายนครินทร์     ตันตระกูล คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
192 นางสาวณัฐธิดา     อู่ตะเภา คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
193 นายอธิป     ลิ้มมั่ง คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
194 นางสาวศิริพร     บางตะแว่น คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
195 นางสาวณัฐสิมา     พันยุโดด คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
196 นางสาวนันทินี     หลักเพชร คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
197 นางสาวสุประวีณ์     สระทองเขิน คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
198 นางสาวทัดดาว     มั่นหลง คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
199 นางสาวบุปผา     บุญมี คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
200 นายนฤพล     นิลน้อย คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
201 นางสาวเกศเเก้ว     เกิดน้อย คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
202 นางสาวภัทรา     ซื่อสัตย์ คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
203 นางสาวสรุตรา     ชาวปลายนา คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
204 นายชัยวัฒน์     น้ำทิพย์ คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
205 นางสาวเบญจพร     คงเจริญ คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
206 นางสาวเกษรทิพย์     ทองสุข คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
207 นายสุรสิทธิ์     ฮวบดี คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
208 นางสาวจันฉาย     โพธิ์ศรีทอง คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
209 นางสาวศศิธร     ศรีพรหมมินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
210 นางสาวสุชาดา     เตียะเพชร คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
211 นางสาวกรกนก     มุสิกวัต คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
212 นายสาทิพย์     แดงดี คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
213 นางสาวนวพร     คนรำ คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
214 นายณัฐพล     แซ่อึ้ง คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
215 นางสาวภาณุมาศ     ฉิมไทย คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
216 นางสาวพรพรหม     เลียะเครอ คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
217 นางสาวศศิวิภา     ไทยประยูร คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
218 นางสาวช่อผกา     ว่องอมรนิธิ คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
219 นายเดียรติยศ     ทิพย์วัลย์ คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
220 นายเกียรติยศ     ทิพย์วัลย์ คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
221 นายดุลยวัต     ผิวทองดี คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
222 นายฉัตรชัย     ทองกัลยาณ์ คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
223 นายณัฐสิทธิ์     บุญคุ้ม คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
224 นางสาวรัชดาวรรณ     สายอร่าม คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
225 นางสาวอรุณประไพ     พาเจริญ คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
226 นางสาวพรรณวสา     กาวหอม คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
227 นายภากร     อยู่ยง คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
228 นายภาณุ     ญาติพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
229 นายเชาวลิต     คำเกิด คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
230 นายณัฐพงษ์     ตรีแดงน้อย คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
231 นายฐกฤต     อบเชย คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
232 นายมนัส     มั่นกลัด คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
233 นายปัณณพัฒน์     เรืองจิรัชยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
234 นายกฤษณ์     กูลจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
235 นายจิระพันธุ์     ฉำสดใส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
236 นายศักดิ์สิทธิ์     กลิ่นเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
237 นายพีรวิชญ์     นาคเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
238 นายวศิน     วงศ์วิรัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
239 นายจิรวัฒน์     อุดมสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
240 นางสาวนางสาวทรงสิริ     เถาลอย คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
241 นางสาวณัฐริกา     อาจคงหาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
242 นายจิรศักดิ์     ปานเพ็ชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
243 นางสาวราตรี     จ้อยจินดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
244 นางสาวอารีรัตน์     สุธรรมกิตติวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
245 นางสาวจอมขวัญ     พัดเย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
246 นางสาวณัฐวดี     บุญโต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
247 นายปฏิพัทธ์     วัฒสุข คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
248 นางสาววริศรา     จงไพศาล คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
249 นางสาวดวงพร     นาคอ้น คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
250 นางสาวกนกวรรณ     สุวรรณม่วง คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
251 นายเกียรติศักดิ์     ภูฆัง คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
252 นายอนุวัฒน์     วิชาชาติ คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
253 นางสาวอรพรรณ     คล้ายพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
254 นายกิตติพงษ์     พงษ์ศิริเกตุ คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
255 นางสาวสุจิตา     แสงประทุม คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
256 นางสาวชื่นจิตร     แซ่แต้ คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
257 นางสาวโชติกา     เรืองเทศ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
258 นางสาวกัญญารัตน์     วงษ์สีดา คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
259 นางสาวกาญจนา     ยืนยง คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
260 นางสาวปริยาภัทร     ชาปู่ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
261 นางสาวศิริดาวัลย์     ยอดไฟอินทร์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
262 นางสาวปัทมวรรณ     ดีบัว คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
263 นางสาวไพรินทร์     ใจซื่อ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
264 นางสาวภิญญาพัชญ์     โรจน์ธนินธร คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
265 นางสาวจันทร์ทิพย์     ชิตพิรดา คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
266 นายเมธา     ตันติกิจชาญชัย คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
267 นางสาวธณัศชา     สังวาลสิน คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
268 นางสาวปรัชญา​นันท์​     รัตนานนท์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
269 นางสาวสุพรรษา     ภูชมยัน คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
270 นางสาวน.ส พิไลวรรณ     พลสันติ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
271 นางสาวประทุมภร     คงแจ่ม คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
272 นางสาวนุชนาถ     โพธิ์พุ่ม คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
273 นางสาวนทีฤทัย     สืบเรือง คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
274 นางสาวปณิดา     รอดจารุวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
275 นางสาวจันทิมา     ภู่ทอง คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
276 นางสาววารินทร์​     ขาวเป็ยใย คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
277 นางสาวเกวลี     ศรีชัยนาท คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
278 นางสาวพนิดา     โตบุญรอด คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
279 นางสาวปัฎฐมาวรรณ     แสงผุย คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
280 นางสาวชนิสรา     เอี่ยมร้าย คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
281 นางสาวกฤษณา     พับแผ่นทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
282 นางสาวนพรัตน์     นอบน้อม คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
283 นางสาวปิยวรรณ     จันทรโชติ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
284 นางสาวสุจิตรา     ใจดี คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
285 นางสาวสุกัลยา     แหวนทองคำ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
286 นายศราวุธ     ปั้นทอง คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
287 นางสาวอมราพร     ฉิมงามขำ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
288 นางสาวอาทิตยา     สง่าแสง คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
289 นางสาวสุธาพร     กลั่นเนียม คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
290 นางสาวสุดารัตน์     แสงสว่าง คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
291 นายคณิน     จันทร์พันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
292 นายจิรายุทธ     ดวงรัชนีกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
293 นายภีมวัจน์     วรรณทวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
294 นายพรเทพ     ด่านน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
295 นายเอกไชย     เซี่ยงเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
296 นางสาวมัทรี     สมบูรณ์บัติ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
297 นางสาวสิริพร     ทองคงอ่วม คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
298 นางสาวกชกร     โรจนลิขิตกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
299 นายกิตติกรณ์     อินทรศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
300 นายสถาพร     ยมรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
301 นายนัทกิตฐ์     ยอยรู้รอบ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
302 นายวีร์ดนัย     เหลื่อมไธสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
303 นางสาวศิรินาถ     ทองปาน คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
304 นางสาวจิราภรณ์     ธรรมนุส คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
305 นางสาวเกวลิน     ทองแท่งใหญ่ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
306 นายศักสิทธิ์     บุญชัย คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
307 นายกิตติพงศ์     ชะลูด คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
308 นางสาวอาภาภัทร     ศรีภะนา คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
309 นางสาวรัญชิดา     ริ้วทองชุ่ม คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
310 นางสาวกาญจนา     มณีวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
311 นางสาวพิมพกานต์     นารอด คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
312 นางสาวนันวดี     บุญเกิด คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
313 นางสาวสโรชา     ดอนไพรธรรม คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
314 นางสาวกัญญารัตน์     พงศ์ภัทรภูริกุล คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
315 นางสาวอาทิตยา     นุชอิ่ม คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
316 นางสาววิลาสินี     ตันติศักดิ์ศรี คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
317 นายมงคล     มาลีเลศ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
318 นายจิรพัฒน์     วชิรพันธ์วิชาญ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
319 นายเพ็ชรดนัย     ผิวผ่อง คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
320 นายภาณุเดช     มิลาวรรณ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
321 นางสาวมัทนา     โคกจินดา คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
322 นางสาวกชกร     บุญจูง คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
323 นางสาวมัทณา     แสงทอง คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
324 นางสาวพรรณนิภา     แดงมาศ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
325 นางสาวขวัญเรือน     เมียดประโคน คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
326 นางสาวสุภาวดี     มีทรัพย์มั่น คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
327 นางสาวเจนจิรา     เจริญผล คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
328 นางสาวปาณิษา     ปิยะพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
329 นางสาวน้ำหวาน     ภู่ทอง คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
330 นางสาวปาจรีย์     แสงหงษ์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
331 นางสาวสุธิตา     จันทร์สนธิ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
332 นางสาวศจิกา     บุญชม้อย คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
333 นางสาวณัฐวดี     ภูผา คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
334 นางสาวบุญสิตา     ตรีแดงน้อย คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
335 นางสาวสุนันทา     พลายระหาร คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
336 นางสาวสุนทรี     มีถาวร คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
337 นางสาวสุทธนุช     สีงาม คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
338 นางสาวณัฐขนิษฐา     ศรีวงษา คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
339 นางสาวจุฑารัตน์     อินทนิล คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
340 นางสาวกนกพร     สระทองจีน คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
341 นางสาวนวรัตน์     เกษสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
342 นางสาวถิรดา     เชียงสิน คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
343 นายธนพล     สัจสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
344 นางสาวพัชรภรณ์     บัวผัด คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
345 นางสาวสุมิษา     นางาม คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
346 นายฐิติ     พุ่มพวง คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
347 นางสาวเกษมณี     สิงห์จันทร์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
348 นายจารึก     พรมสร คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
349 นางสาวชุติกาญจน์     ไกรสา คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
350 นางสาวกนกวรรณ     สงพรมทิพย์ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
351 นางสาวอัจฉรา     นาคนุ่ม คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
352 นางสาวสุนิษา     จงพิสัย คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
353 นางสาวจุฑามาศ     ดีสว่าง คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
354 นางสาวสิริมา     มากชุมโค คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
355 นายจักรภพ     ปลีพุ่ม คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
356 นางสาวน.ส.นัทรีญา     เชียงวรรณา คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
357 นางสาวธิติมา     สังข์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
358 นางสาวพิรัญดา     อินทร์สูงเนิน คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
359 นางสาวสุภาณี     ไทยยิ้ม คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
360 นางสาวฐิตาภรณ์     เรืองโพน คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
361 นายชัยสิทธิ์     คนอยู่ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
362 นายสุรพัฒน์     มาไพศาลสิน คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
363 นายชัยวัฒน์     ศรีโยนา คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
364 นายชนธัญ     ธรรมปาลกุล คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
365 นายจักรพันธุ์     จุมพรม คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
366 นายอมรเทพ     ขุ่นแสร คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
367 นายกรีเมศท์     สว่างวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
368 นางสาวศิริวรรณ     ผังคี คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
369 นางสาวกาญจนา     บุตรน้ำเพชร คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
370 นายธนพล     เห็นสว่าง คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
371 นายธนบดี     จัทร์จำรัสศรี คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
372 นางสาวพรพิมล     พันธุ์ตุล คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
373 นางสาวสุทธินันท์     ศาสตร์เวช คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
374 นางสาวอาทิวราห์     แก้วคำ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
375 นางสาวปรารถนา     ประติมากรรม คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
376 นายสุเมธ     ลิ้มเกษตรสกุ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
377 นางจตุพร     อ้นถาวร คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
378 นางสาวชุติมา     หนูจ่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
379 นายวงศกร     สินทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
380 นางสาวณีรนาท     หุ่นสิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
381 นายฐณกฤษฏิ์     รักหอม คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
382 นายเกียรติศักดิ์     เสนาพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
383 นายตระการ     แซ่ลิ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
384 นายกิตติศักดิ์     เเดงมณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
385 นางสาวอภิญญา     วงซุย คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
386 นางสาวอมรรัตน์     นิจกาล คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
387 นางสาวพรพิมล     บุญมี คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
388 นายณัฐพร     ตั้งใจ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
389 นายภาษุพงศ์     ชุ่มดอนไพร คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
390 นายนันธวัฒน์     วงศ์พานิช คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
391 นายธีรพงษ์     ทรงเรณู คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
392 นายเศรษฐา     จูสวย คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
393 นายภัทระ     สัมพันพ่วง คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
394 นายพลธวัตร     สมกุล คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
395 นายสุริยา     จีนจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
396 นายฐากร     บัวศรี คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
397 นายรังสรรค์     จีระวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
398 นายณัฐวรรณ     สามฉิมโฉม คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
399 นางสาวนิภาพร     ทองบุญโฑ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
400 นางสาวเบญญาภา     จิตตยังกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
401 นางสาวช่อลัดดา     สังข์วรรณะ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
402 นางสาวไอริณ     เจริญภักดี คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
403 นางสาวไอลดา     จีนประมูล คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
404 นางสาวรัชนีกร     สิทธิแสง คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
405 นางสาวปัทมา     ทองบุญส่ง คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
406 นางสาวสุภัค     สระทองปลั่ง คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
407 นางสาวดลพร     บัวเจก คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
408 นางสาวจุฑามาศ     ศรีสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
409 นางสาวปรัชญา     ครองเคหา คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
410 นางสาวนุชนาฏ     โพธิ์สีดา คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
411 นางสาวปรีชญา     ครองเคหา คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
412 นางสาวพัชริดา     ศรีอำพร คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
413 นางสาวทิพย์วรรณ     ถาวรสุข คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
414 นางสาวภัททิยา     วิริยะยุทธการกุล คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
415 นายเอกสิทธิ์     เหลนปก คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
416 นางสาวชุติมา     ทองปิยวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
417 นางสาวมนทิรา     ชัยชาญพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
418 นายฐิติวัฒน์     ตันตระกูล คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
419 นางสาวอรยา     แซ่ตัน คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
420 นางสาวสิรินทรา     พันธุ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
421 นางสาวจันทร์จิรา     แก้ววงศ์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
422 นางสาววิภาวดี     คล้ายเมือง คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
423 นายกฤตนัยน์     โพธิ์ทอง คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
424 นางสาวศิริลักษณ์     คำดี คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
425 นางสาวภัทราพร     สุขเกษม คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
426 นางสาวโยษิตา     ปริตตะพงศาชัย คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
427 นายอำพล     ไพรสน คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
428 นางสาวดวงกมล     จุแดง คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
429 นางสาวพิมพผกา     แก้วคงเมือง คณะวิทยาการจัดการ 22/08/2018
430 นายวรวัชร     อินทร์ไพร คณะวิทยาการจัดการ 22/08/2018
431 นายสมใจนึก     อ้นเพชร คณะวิทยาการจัดการ 22/08/2018
432 นายวรเชษฐ์     อาจน้อย คณะวิทยาการจัดการ 22/08/2018
433 นางสาวธัญชนก     กองโชคปัญญา คณะวิทยาการจัดการ 22/08/2018
434 นายณัฐพงศ์     ยุบลบัณฑิตกุล คณะวิทยาการจัดการ 22/08/2018
435 นายพัทธชัย     ชื่นสุชน คณะวิทยาการจัดการ 22/08/2018
436 นายปิยังกูร     บุญนพ คณะมนุษยศาสตร์ 22/08/2018
437 นายนันทพล     เจริญผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
438 นางสาวแพรวพรรณ     ราชสำเภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
439 นายธงชัย     วรนุชโสภาพรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
440 นางสาวพรรณิภา     แสนพรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
441 นางสาวน้ำฝน     ศรีวัลลภ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
442 นายชัยวัฒน์     เกตุอู่ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
443 นายทวิพร     แซ่ลี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
444 นายณัฐกิตติ์     พุฒินาทไพศาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
445 นายรติ     สุรธรรมจรรยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
446 นายทศพร     พุ่มพวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
447 นายนที     จรรย์สุนทร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
448 นายเจนณรงค๋     จุลสุคต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
449 นายคงศักดิ์     บุญเสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
450 นายนนทวัฒน์     เสาหงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
451 นางสาวยุวธิดา     จงประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
452 นายกฤตเมธ     เวชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
453 นายณัฐพงศ์     สงวนวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
454 นางสาวพิมพ์ใจ     วันประสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
455 นายอำนาจ     พันธุ์สำลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
456 นางสาวเบญจวรรณ     พิกุลขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
457 นายนิตินัย     ทองรอด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
458 นางสาวนิตยา     ดอนไพรนุช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
459 นางสาวณัฐมล     มาแก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
460 นางสาววรกมล     พูลลาภวิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
461 นางสาววณิชญา     จำปา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
462 นางสาวรจนา     สมศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
463 นางสาวพรทิพา     กัลยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
464 นางสาวณัฐสุดา     อ่อนคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
465 นางสาวฉัตรชนก     ภู่ระหงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
466 นางสาวกมลวรรณ     บุตรบางปลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
467 นางสาวปิยวรรณ     พรหมศร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
468 นายชาญชัย     แสงนิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
469 นางสาวนภาพร     เพ็ญพิบูลรัตนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
470 นางสาวธนาภรณ์     หมั่นเพียรสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
471 นางสาวอารยา     ปานผลานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
472 นางสาวมณธิรา     สวัสดีหรชนู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
473 นางสาวมณธิรา     สวัสดีหนู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
474 นางสาววรรณคดี     อุดมศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
475 นางสาวภานุชนารถ     พยัญตา คณะวิทยาการจัดการ 22/08/2018
476 นายณัฐพล     คงทิ้ง คณะวิทยาการจัดการ 22/08/2018
477 นางสาวฑิฆัมพร     พรหมนุกูล คณะวิทยาการจัดการ 22/08/2018
478 นายอนุวัฒน์     ปลื้มมล คณะครุศาสตร์ 22/08/2018
479 นางสาวณัฐฐา     ระมณเฑียร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22/08/2018
480 นางสาวสุกานดา     พุ่มเทียน คณะวิทยาการจัดการ 22/08/2018
481 นายวรินทร     พรประชานุวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ 23/08/2018
482 นางสาวจินดาพร     มูลผล คณะวิทยาการจัดการ 23/08/2018
483 นางสาวปริญธิดา     บัวแพง คณะวิทยาการจัดการ 23/08/2018
484 นายครรชิตพล     เสือพยักษ์ คณะวิทยาการจัดการ 23/08/2018
485 นายธนสิทธิ์     ภูมิผิว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23/08/2018
486 นางสาวนางสาวทิพวรรณ     ชินวงษ์ คณะวิทยาการจัดการ 23/08/2018
487 นางสาวอริสชา     ศิริสุขะ คณะวิทยาการจัดการ 23/08/2018
488 นางสาวชลธิชา     พันหอม คณะวิทยาการจัดการ 23/08/2018
489 นางสาวภัสส์ธีมา     เรืองนทีกิจ คณะวิทยาการจัดการ 23/08/2018
490 นางสาวรวิวรรณ     เพิ่มสุธาโภชน์ คณะวิทยาการจัดการ 24/08/2018
491 นางสาวสุดารัตน์     บูชาเดช คณะวิทยาการจัดการ 24/08/2018
492 นางสาวเกษมณี     กิตติอนงค์ คณะวิทยาการจัดการ 24/08/2018
493 นางสาววโรชา     บัวจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ 24/08/2018
494 นายเจษฎากร     ศรีบุญเพ็ง คณะวิทยาการจัดการ 24/08/2018
495 นายสุเมธ     คลังนาค คณะวิทยาการจัดการ 24/08/2018
496 นางสาววรรณฤดี     อ่วมเสือ คณะวิทยาการจัดการ 24/08/2018
497 นางสาวสุภาพร     จงควดี คณะวิทยาการจัดการ 24/08/2018
498 นางสาวกานต์ธีรา     หงษ์คณาทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ 24/08/2018
499 นางสาวจารุวรรณ     ใจกล้า คณะครุศาสตร์ 02/09/2018
500 นางสาวนิศารัตน์     หลืองรัตน์วัฒนะ คณะครุศาสตร์ 02/09/2018
<< กลับไปหน้าแรก