Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      อบรมเตรียมสอบก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 58 (VANTAGE PLACEMENT TEST)

สำหรับ : นักศึกษารหัส 58รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวหทัยภัทร     สาวทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
2 นางสาวธารีรัตน์     โตยะบุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
3 นางสาวสายธาร     สืบติพา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
4 นางสาววาสนา     ชาวเพ็ชรดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/08/2018
5 นายธนพล     เลิศเกษม คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
6 นางสาวศุภกาญจน์     พื้นนวล คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
7 นายวิษวินท์     พ่วงพลอย คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
8 นายธวัชไชย     เรืองเดช คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
9 นายณัฐพล     นิ่มน่วม คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
10 นายพัรพัฒน์     กาญจนถวัลย์ คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
11 นายพีรพล     แซ่โง้ว คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
12 นายอภิเศก     ดิษฐกระจัน คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
13 นางสาวนุธิดา     ไชยแสง คณะพยาบาลศาสตร์ 17/08/2018
14 นางสาวศิริพร     คันธนง คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
15 นางสาวอุมาพร     ดอนม่วง คณะมนุษยศาสตร์ 17/08/2018
16 นางสาวสุพัตรา     สมจิตต์ คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
17 นางสาวมณีรัตน์     วงศ์ธิรอด คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
18 นางสาวรัตติยาภรณ์     ไกรทองสุข คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
19 นายคมสันต์     อู๋เวียงคอย คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
20 นายกิตติศักดิ์     ปิติศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
21 นายดุษิต     เกิดมั่งมี คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
22 นายวรายุทร     ผาจบ คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
23 นายสิทธิพล     แซ่ฟ้ำ คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
24 นายนัฐกิจ     อามหน้อย คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
25 นางสาวปริชาติ     ทรัพย์พยา คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
26 นางสาวไพริน     เอี่ยมละออ คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
27 นายปณต     จุติสมวาร คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
28 นางสาวนุชนาถ     ศรีสำราญ คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
29 นางสาวอมรรัตน์     บุญกุศล คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
30 นางสาวอภิญญา     หงส์ศุภางค์พันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
31 นางสาวประกาย     สุขาบูรณ์​ คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
32 นายศรายุทธ     ล้อประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
33 นางสาวอทิตยา     เสนาพิทักษ์ คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
34 นางสาวสุวพร     เจริญสุข คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
35 นางสาวลักขณา     ทิพย์จรูญ คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
36 นายธนากร     อางนานนท์ คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
37 นายบุญฤทธิ์     พึ่งไม้ คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
38 นายณัฏฐ์     เปลาเล คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
39 นายธรรมสรณ์     อ่องบางน้อย คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
40 นางสาวอรอุมา     คำมอญดี คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
41 นางสาวอัฐภิญญา     ลมพิมาย คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
42 นางสาวสิรินภา     ทองตะโก คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
43 นางสาวรัตติกาญจน์     กาญจนฤทธิไกร คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
44 นางสาวอัจจิมา     สวดมนต์ คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
45 นางสาวนิษฐ์ณิดา     โพธิ์ศรีทอง คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
46 นางสาวปานิสรา     ชอบชิน คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
47 นายวิริยะพงษ์     สงวนศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
48 นางสาวอัจฉรา     สีสด คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
49 นางสาวสุธีมนต์     ทองดี คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
50 นางสาวธนินทรา     นุ่มต่าย คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
51 นางสาวปริณดา     นิลเลิศ คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
52 นายประเสริฐ     เพชรรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ 17/08/2018
53 นางสาวสุภาพร     ทองแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
54 นางสาวจิดาภา     แสนใจกล้า คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
55 นางสาวเบญจมาศ     แก้วพิจิตร คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
56 นายเจนณรัตน์     วงศ์พิมพ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
57 นางสาวศรุตา     นาเครือ คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
58 นายพิพัฒน์     ถิ่นวงษ์เกอ คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
59 นายพศวีร์     เจียกวัฒนา คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
60 นายปองเดช     เทพนุภา คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
61 นายรุ่งโรจน์     คุ้มวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
62 นางสาวสาวิตรี     อุทัยแพน คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
63 นายอิสระ     บุญช่วย คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
64 นางสาวอรนุช     งามดวงเด่น คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
65 นางสาวภานุมาศ     ราชพักดี คณะวิทยาการจัดการ 18/08/2018
66 นางสาววัชราภรณ์     สงภักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 18/08/2018
67 นายกฤษณะวัฒน์     เศษกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
68 นายศิริโรจน์     ศรีสารากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
69 นายประพันธ์พงศ์     แก้วไทรฮุ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
70 นายชัยวัฒน์     เหลืองประดับชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
71 นายณัฐกิตติ์     มัชวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
72 นางสาวสุรางคณา     เกิดสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
73 นายนนธวัช     อ่ำเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
74 นายณัฐกรณ์     ด้วงคุ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
75 นางสาวกัญญาภัค     เตชะพัฒนพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
76 นายณัฐวัฒน์     บุตรพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
77 นางสาวชัญญานุช     เตชะพัฒนพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
78 นางสาวชนิสรา     ยศวิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
79 นางสาวกาญจนาพร     ยันตรีสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
80 นางสาวสุดารัตน์     ปริญญาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
81 นายภานุวัฒน์     เกริกชัยศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
82 นายก้องเกียรติ์     ภูศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
83 นางสาวกุลนาถ     สมบัติอำนวยโชค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
84 นายภาคภูมิ     สมโภชน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
85 นายธนกร     รักไพบูลย์ภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
86 นายณัฐวุฒิ     เปลาเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
87 นายธนกฤต     สนบ้านเกาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
88 นายธนากร     สันทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
89 นายณัฐวัฒน์     มีดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
90 นายนายโพธิพงศ์     สะอาดดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
91 นายอานนท์     ชูราศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
92 นายภาสกร     รื่นเกิด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
93 นายวริทธิ์นันท์     พวงวัดโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
94 นายชัยวัฒน์     ใจมั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
95 นายเกียรติศักดิ์     กาบแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
96 นายนรากร     เพ็ชรแสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
97 นางสาวฟาริดา     พรชัยภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
98 นายวัชรพงษ์     ยิ้มศรีแพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
99 นายชานนท์     แก่นสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
100 นายจักรพันธ์     น้ำสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
101 นายจตุพร     ชิ้วนฤภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
102 นายณัฐวุฒิ     เทพวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
103 นายคณบดินทร์     ฉันทานุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
104 นางสาวเบญจวรรณ     สืบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
105 นายศรราม     ครุฑใจกล้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
106 นางสาวพรรณพร     พรเลิศเกษมสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
107 นายภัทรพล     นุชอิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
108 นางสาวพรพิมล     พุ่มเกษม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
109 นายอรรถกร     สิงห์เล็ก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
110 นายสุทัศน์     สิงห์ลอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
111 นายวงศกร     อุดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
112 นายสิทธิพร     อ่อนสนิท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
113 นายพีรพล     ทัศนเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
114 นางสาววรดา     ดีเดิม คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
115 นางสาวสุมิตรา     ศรีบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
116 นางสาวพัชรี     สุวรรณวณิชากร คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
117 นางสาวศิริลักษณ์     ศิวะนาวิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
118 นางสาวสุวนันท์     แก้วเพชร คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
119 นางสาวพิมผกา     หิรัญ คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
120 นายสุวัฒน์     ภิรมย์รักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
121 นายเอกอมร     พูลเปี่ยม คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
122 นายณรงค์ชัย     มณีวงค์ คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
123 นายพัฒนายุ     จังธนสมบัติ คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
124 นายสุรศักดิ์     เสมเสวตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
125 นายสิงหราช     ลิ้มทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
126 นายณัฐพล     เกตุโสภา คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
127 นายนครินทร์     สิงห์พิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
128 นางสาวธีรนาฏ     ศรีสมพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
129 นายณัฐวุฒิ     สำเภาทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
130 นางสาวนางสาว วรัญญา     อ่ำเกม คณะวิทยาการจัดการ 19/08/2018
131 นางสาววรัญญา     อ่ำเหม คณะวิทยาการจัดการ 19/08/2018
132 นางสาวญาณิศา     พงศ์ไพบูลย์ศิริ คณะวิทยาการจัดการ 19/08/2018
133 นายชัยวัฒน์     น้ำทิพย์ คณะมนุษยศาสตร์ 19/08/2018
134 นายปิยวัฒน์     พงษ์พิพัฒน์พานิช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
135 นายญาณกิตต์     รักษี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
136 นางสาวกนกอร     มรกตจรัสรุ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/08/2018
137 นางสาวอัมพิกา     แก้วเจริญ คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
138 นายศุวิล     ศรีประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
139 นางสาวนริษฎา     ชูศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
140 นางสาวมาลาตี     บุญจริง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
141 นายธนดล     ง้อแขก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
142 นางสาวสุนิตา     ชินวงษ์จุ้ย คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
143 นางสาวธัญรัตน์     เกียรติกิจสกุล คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
144 นางสาวประภาวดี     ทองประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
145 นางสาวอัญชลี     บุญอยู่ คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
146 นางสาวชุติมา     กือเย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
147 นางสาวกมลชนก     อุดมสุข คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
148 นางสาวทิพย์วรรณ     ถาวรสุข คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
149 นางสาวพัชริดา     ศรีอำพร คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
150 นางสาวพิมพ์นิภา     จัตตุพรพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
151 นางสาวอินทิรา     สืบพันธ์โกย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
152 นางสาวเกษมณี     กิตติอนงค์ คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
153 นางสาวสุภาพร     แจ่มดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
154 นายเจษฎากร     ศรีบุญเพ็ง คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
155 นางสาวณัฐชลิตา     ลำเจียกกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
156 นางสาวสุดารัตน์     บูชาเดช คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
157 นางสาววโรชา     บัวจันทร์​ คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
158 นายปุรฉัตร     เจือหอม คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
159 นางสาวรวิวรรณ​     เพิ่มสุธาโภชน์ คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
160 นางสาวสามินี     นุชสนิท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
161 นายเอกสิทธิ์     สุวิกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
162 นางสาวจิฎามาศ     ทองคุ้ย คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
163 นางสาวนฤมล     วงศ์สกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
164 นางสาวพรนิภา     กล้าหาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
165 นางสาวปัทมาภรณ์     พฤกษาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
166 นางสาวกัญญาณี     วราสินธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
167 นางสาวณิชากร     เอี่ยมม่วง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
168 นายคณิศร     ทนานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
169 นายชินกร     สำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
170 นางสาวกุลธนา     มุ่งสิทธิศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
171 นางสาวณัฐมล     อาภาวัฒนากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
172 นางสาวจิราวรรณ     ภูฆัง คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
173 นางสาวณัฐพร     เอี่ยมศรีเพ็ชร คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
174 นางสาวนิตยาวรรณ     จันทรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
175 นางสาวสุณัชชารีย์     กิตติโชติธนกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
176 นางสาวกนกวรรณ     สาธุรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
177 นายเสรี     วงษ์สิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
178 นางสาวอังคณา     เครือวัลย์ คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
179 นางสาวอมรรัตน์     แสงอำไพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
180 นางสาวเหมวรรณ     แก้วทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
181 นางสาวสุมณฑา     ยอดยิ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
182 นางสาวรัติรัตน์     ทาทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
183 นายภพธร     แจ่มใส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
184 นางสาววิภาพร     รอดแสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
185 นางสาวสุดารัตน์     ทรัพย์สินไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
186 นางสาวสุดารัตน์     ออมสิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
187 นางสาวสุภาวิตา     คงแจ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
188 นางสาวอนุธิดา     คำยาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
189 นางสาวชลธิชา     ยินรามัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
190 นางสาวกุลภรณ์     พุ่มพวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
191 นางสาวฑีฆายุ     จันทร์พลับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
192 นางสาวบุญนภาวรรณ     ปานตั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
193 นางสาวนรากร     สอนอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
194 นางสาวรวิวรรณ     คงจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
195 นายพีรพล     อรุณเลิศรัศมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
196 นางสาวทักษพร     นวมจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
197 นางสาวกมลวรรณ     คุ้มสุวรรณเดชา คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
198 นางสาวจารุวรรณ     อินทา คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
199 นางสาวปันต์ภัสสรณ์     อ่างเหล็ก คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
200 นางสาวมนธิดา     ปัธวิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
201 นางสาวปทุมรัตน์     ยังกิจการ คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
202 นางสาววิภาพร     รุ่งสว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
203 นายธนาคม     คงทอง คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
204 นางสาวมาริสา     อินทรคุปะกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
205 นางสาวเบญญาภา     จิตตยังกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
206 นางสาวพรทิพย์     ไหลล้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
207 นางสาวชนิสรา     มูลทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
208 นางสาวสุธิดา     ยิ้มทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
209 นางสาวนางสาวทรงสิริ     เถาลอย คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
210 นางสาวกชกร     กระต่าย คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
211 นายทศพล     ชื่นฤทัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
212 นายวงศ์สถิตย์     ไอยะลา คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
213 นายธีรเทพ     พุฒิลือชา คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
214 นางสาววรรณฤดี     อ่วมเสือ คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
215 นายญาณกร     สังขพรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
216 นางสาวฐณิตา     เต็งมณี คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
217 นางสาวบุษยมาส     นาคน้อย คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
218 นางสาวนางสาวปาริชาติ     ชัยสงคราม คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
219 นางสาวเบญจวรรณ     แสงรัก คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
220 นายสุเมธ     คลังนาค คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
221 นางสาวศิริลักษณ์     อังคเดชไชยา คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
222 นางสาวสุธาวัลย์     ปทุมสูตร คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
223 นางสาวกชพร     ดวงบัว คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
224 นางสาวรัตติกาล     ประทุมถม คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
225 นายเกียรติศักดิ์     ภูฆัง คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
226 นายพรเทพ     พุทธา คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
227 นางสาวรัตติกาล     แป้นแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
228 นางสาวอรพรรณ     คล้ายพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
229 นางสาวอารีรัตน์     แคล้วรอด_ัย คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
230 นางสาวจันทร์ทิมา     สมบุญ คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
231 นายกิตติพงษ์     พงษ์ศิริเกตุ คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
232 นายพงศธร     ทองบ่อ คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
233 นางสาวจุฬาลักษณ์     โพธิ์ศรี คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
234 นางสาวทิฆัมพร     คำทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
235 นางสาวธมลวรรณ     เบ็ญพาด คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
236 นางสาวมีนา     ไพรสันต์ คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
237 นางสาวภัณฑิลา     แก้วดอนไพร คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
238 นางสาวจันทร์ทิมา     สมบุญ คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
239 นางสาววัลภา     โก๊ะเจริญ คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
240 นางสาวสกุลรัตน์     อัตโสภณวัฒนา คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
241 นายกิติศักดิ์     พุ่มบุญทริก คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
242 นางสาวสุรีรัตน์     อึ่งทอง คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
243 นางสาววันทนา     หนองขามทอง คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
244 นางสาวพรพิมล     พรหมมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
245 นายสหรัฐ     เกษวัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
246 นางสาวจุฑามาศ     จันทโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
247 นางสาวนางสาวรัศมี     มงกุฎ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
248 นางสาวสุทธิดา     เอกปัจชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
249 นางสาวกนกกาญจนา     เจริญสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
250 นางสาวเนตรนภา     ศรเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
251 นางสาวปนิศรา     สิงหาทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
252 นายเอกวัตร์     อุปทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
253 นายธีรชัย     ครองระวะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
254 นางสาววิภาวินี     มีใจใส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
255 นายสถาพร     กาญจนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
256 นางสาววิภาพร     หลักเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
257 นายเอกลักษณ์     ศรีนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
258 นางสาววาสนา     ขาวขำ คณะมนุษยศาสตร์ 20/08/2018
259 นางสาววรรณา     ประสงค์ดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
260 นายนายณัฐดนัย     โกสินทร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
261 นายพลวัต     โพธิ์ศรีทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
262 นางสาวศตรัศมี     ธนาจันทร์ศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
263 นางสาวสุนิตา     รุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
264 นายสมิตร     จำเริญลาภ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
265 นางสาวกมลชนก     นิดแสวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
266 นายอิทธิพัทธ์     จันทร์แจ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
267 นางสาวนพมาศ     น่วมปฐม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
268 นายชัยวัฒน์     คล้ายเจ๊ก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
269 นางสาวชุตินันท์     ยิ้มเจียม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
270 นายนายภาณุพงค์     รอดโต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
271 นายพีรพล     เหลืองคงทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
272 นายพีรพล     เหลืองคงทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
273 นายธีรพงษ์     สีทองสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
274 นายกรกช     จีมานุษย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
275 นายยุทธนา     อยู่จงดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
276 นายสิริวัฒน์     ขำสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
277 นายอภิสิทธิ์     พรมเสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
278 นายอลังการ     ชูศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
279 นางสาวอภัสรา     ช้างชาวนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
280 นางสาวบุณฑริก     นิลรอด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
281 นางสาวอนัญญพร     ดาผา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
282 นายศาตนันท์     ทองวงษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
283 นางสาววิภาวี     นิลเขียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
284 นายณัทพงศ์     เมฆมอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
285 นางสาวศยามณ     สงกระสินธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
286 นางสาวสมหญิง     ค้าทันเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
287 นายณัฐกิตติ์     เพชรลอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
288 นายภาณุวัตร     มณีอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
289 นางสาวพรศิริ     ศรีคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
290 นางสาวรัตนพรพรหม     สังข์เสวก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
291 นางสาวสุพัตรา     มักเชียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
292 นายสุเมธ     พงษ์ภีละ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
293 นายปริวุฒิ     ประดับมุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
294 นายสุรศักดิ์     จีนเเฉ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
295 นางสาวสุกฤตา     โพธิ์พระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
296 นางสาวสุพัชธิดา     แซ่ฉั่ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20/08/2018
297 นางสาวปาริชาติ     ศรีขำมณี คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
298 นางสาวสุธิราพรรณ     โคตรธาดา คณะวิทยาการจัดการ 20/08/2018
299 นางสาวเพชรไพลิน     เมฆปั่น คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
300 นางสาวมยุรา     แก้วภูเขียว คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
301 นางสาวกาญจนา     ผิวขาว คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
302 นายศุภวิชญ์     วุฒิไกรรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
303 นายสุทธิพงษ์     เชื้อเล็ก คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
304 นางสาวนรีรัตน์     ยังมีสุข คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
305 นายนายสุรพร     อุทุมพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
306 นายอภืศักดิ์     บุญพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
307 นายโสภณ     ใคร่ครวญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
308 นางสาวศรุตา     เหลือวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
309 นายประพัฒน์     แก้วเจริญ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
310 นายนัฐพงศ์     แสวงสิน คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
311 นายอดิสรณ์     ศรีอุดร คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
312 นางสาวอาภาวดี     บุมี คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
313 นายฐนภัส     แสงทับทิม คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
314 นางสาวณิชากุล     วรศรัญยู คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
315 นางสาวเกษราภรณ์     สว่างเมฆ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
316 นายณัฐพล     เเซ่กระโทก คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
317 นางสาวธนาพร     ภู่ระหงษ์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
318 นางสาวกัญชรส     สำราญ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
319 นายพุฒิพงศ์     หริวงศ์จงเจริญ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
320 นายชาญชัย     ครองระวะ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
321 นายสิรวิชญ์     แดงประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
322 นายชำนาญ     ละมูล คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
323 นายสุธาวุธ     ศรีคง คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
324 นายกตัญญู     สังข์วรรณะ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
325 นายจักริน     อุทัยวรรณศรี คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
326 นางสาวอรนิชชา     พานิชถาวร คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
327 นางสาวนวรัตน์     ยิ้มตา คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
328 นางสาวศิริลักษณ์     ม่วงศรี คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
329 นางสาวลดาวัลย์     แสงทอง คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
330 นางสาวกนกพร     ศรีคำแหง คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
331 นายพรชัย     ไกรลาส คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
332 นางสาวอโนชานันต์     แก่อก คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
333 นางสาวแคทลียา     กำแพงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
334 นางสาวอวิกา     หอมหวล คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
335 นางสาวกมลพร     เตียวต๋อย คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
336 นางสาวอิษยา     ทองบ่อ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
337 นางสาวสุปรียา     มีเย็น คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
338 นางสาวปรียานุช     ขำสาคร คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
339 นางสาวธัญญารัตน์     แก้วกันดา คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
340 นางสาวนันทิชา     แคนจา คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
341 นางสาววิภาวี     แสงรักษาวงค์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
342 นางสาวพรพรรณ     จันทร์แสง คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
343 นางสาววรรณนิสา     บุญทองเนียม คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
344 นางสาวผริตา     วังแก้วหิรัญ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
345 นางสาวจินต์จุฑา     วรรณอร่าม คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
346 นางสาวจุฬาลักษณ์     นำภา คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
347 นางสาวนุชจรี     สุดละม่อม คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
348 นางสาวธิติรัตน์     นุชสนิท คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
349 นางสาวณิชากร     กลิ่นหอม คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
350 นางสาวอริสา     จงจินารี คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
351 นางสาวชญาพร     วิเศษสิงห์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
352 นางสาวอินทิรา     แซ่อึ้ง คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
353 นางสาวทิพยมณี     บุญช่วย คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
354 นางสาวอัจจิมา     การะเกตุ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
355 นางสาวอินทิรา     หนูหา คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
356 นางสาวสุนิสา     จิตรมั่น คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
357 นางสาวธาราทิพย์     กิจสกุล คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
358 นายณัฐกรณ์     ทวีสุข คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
359 นางสาวภาพตะวัน     กล่อมบรรจง คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
360 นางสาวกมลชนก     ศรีสนิท คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
361 นางสาวรัตนาภรณ์     จิตรคำ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
362 นางสาวพนัดฎา     เพลงปาน คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
363 นางสาวสุมิตรา     เอี่ยมล้าย คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
364 นางสาวสิรีนารถ     ทองคงโขน คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
365 นายอรุณ     อวยพร คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
366 นางสาววนิดา     จรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
367 นางสาวอมรรัตน์     มุกดาสาคร คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
368 นางสาวละอองดาว     เนตวงค์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
369 นางสาวสุกัญญา     บุญทะวัน คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
370 นางสาวอมรรัตน์     แสงมาลา คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
371 นางสาววิรันดา     เพ็ญสุขใจ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
372 นางสาวคัมภีพรรณ     เกิดสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
373 นางสาวอารีรัตน์     เขียวคราม คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
374 นางสาวจรีรักษณ์     แสงรัก คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
375 นางสาวนันทนัท     คุ้มสมบัติ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
376 นางสาวรัตนา     กากะนิก คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
377 นางสาวณัฏฐิดา     ทิมทอง คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
378 นายเทพรัตน์     กันศิริ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
379 นางสาวอินทร์ทุอร     ราตรีหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
380 นางสาวทิพย์ฤทัย     คะลีล้วน คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
381 นางสาวอภิชญา     รังผึ้ง คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
382 นางสาวธีมาพร     เนียมปิ่นแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
383 นางสาวณัฐชนก     กล้ากฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
384 นางสาวณัฐชา     แก้วหะ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
385 นางสาวภัทรมน     ชิวสกุล คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
386 นางสาวธนวรรณ     อิ่มอาดูร คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
387 นางสาวมาริสา     กองศรี คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
388 นางสาวเสาวคนธ์     เบ็ญจวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
389 นายธนวัฒน์     รอดประสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
390 นางสาวปณิตา     นิลสุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
391 นางสาวนันทินี     เขี้ยวงา คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
392 นางสาวเกตุมณี     ศรีโพธิ์ช้าง คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
393 นางสาวภัทรศยา     เพรยวน คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
394 นางสาววรรณวิมล     มังคะละ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
395 นางสาวภัทราภรณ์     เตี้ยทอง คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
396 นางสาวกฤติมา     ปู่ดำ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
397 นางสาวบุญรัตน์     ปีศิริ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
398 นางสาวจินดาพร     มูลผล คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
399 นางสาวสุภาพรรณ     ไทรประเสริฐศรี คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
400 นางสาวกิตติกาญจน์     วงษ์ศรีสังข์ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
401 นางสาวสุวพร     ชีรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
402 นางสาวปริญธิดา     บัวแพง คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
403 นายครรชิตพล     เสือพยักษ์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
404 นายนพดล     สาระนัย คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
405 นางสาวรัชพร     ออมสิน คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
406 นางสาวฉันทกาญจน์     มั่งแว่น คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
407 นางสาวคัทรียา     วัชรพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
408 นางสาวนางสาวพีรญา     จิตรประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
409 นายอนุชา     อ่วมศรี คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
410 นางสาวกัญณัฐ     คงจินดา คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
411 นางสาวชนัญญา     นวลปลอด คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
412 นางสาววิภาพร     อ่อนดีสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
413 นางสาวทิพวรรณ     อินทร์อุไร คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
414 นางสาววรรณกร     เทียนทอง คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
415 นางสาวจุฑามาศ     ภู่ภูษิต คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
416 นางสาวเกสนัดดา     สมศรี คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
417 นายพัณณิตา     รุจิภานนท์ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
418 นางสาวอัจฉราพร     เภาพูล คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
419 นางสาวสิริภัทรา     ณ ดารา คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
420 นางสาวสุชาดา     ตั้งกิตติธร คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
421 นายธีรวัตร     บัวศรี คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
422 นางสาวกชกร     สวนชูโต คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
423 นางสาวนพรดา     จันทะวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
424 นางสาวจินดารัตน์     คุ้มภักดี คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
425 นางสาวอนุสรา     วงษ์จำปา คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
426 นายถิรคุณ     ใจกล้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
427 นางสาวชาริสา     วณิชญากุล คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
428 นางสาวสุนิชา     ชูชีพ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
429 นายธนกร     ชื่นเกตุแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
430 นายเอกภณ     ตติเจริญ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
431 นายนัตพล     ศิริเวชชนะกุล คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
432 นางสาวสุดารัตน์     อ่อนตีบ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
433 นางสาวดิษยา     แก้วอาสา คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
434 นายสิริวัฒน์     เลี้ยงเชวงวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
435 นายสุรพัฒน์     มาไพศาลสิน คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
436 นางสาวอาทิตยา     สร้อยแสงจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
437 นางสาวนันทวัน     รุ่งเรือง คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
438 นางสาวปุณณภา     ฉันทาสถานนท์ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
439 นายพรรษธร     จงจิตต์โพธา คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
440 นางสาววาทินี     เอี่ยมสำอางค์ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
441 นางสาวศศิธร     สุขสาคร คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
442 นางสาวจิราภรณ์     ทองด้วง คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
443 นางสาวภัทราพร     อุ้มไกร คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
444 นางสาวผกามาศ     คล้ายนาค คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
445 นางสาวศิริพร​ ​     แซ่ตั้ง คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
446 นางสาวไพลิน     รอดนุช คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
447 นายอภิสิทธิ์     อรรภปัญญา คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
448 นางสาวเจณิสตา     คำเรือง คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
449 นางสาวปานตะวัน     การะเวก คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
450 นางสาวภัทรียา     แดงลิ่ม คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
451 นางสาววาสนา     ธรรมรงค์สุข คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
452 นางสาวอรอนงค์     ใจซื่อ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
453 นางสาวปวิตรา     แสวเพลิง คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
454 นางสาวธีระพล     พ่อค้าเรือ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
455 นางสาวกัญฑิมา     สอิ้งทอง คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
456 นางสาวนุสรา     ปินตา คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
457 นางสาวกาญแก้ว     พั่วแดง คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
458 นางสาวณัฏฐนิชา     บุญน้อม คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
459 นายณัฐพล     เนตรนิยม คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
460 นายณัฐวุฒิ     ตั้งใจ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
461 นางสาวนภัสสร     คล้ายสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
462 นางสาวจุฑารัตน์     ศรีสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
463 นายมนต์ไพร     น้อยลามสูญ คณะวิทยาการจัดการ 24/08/2018
464 นางสาวกรวรรณ     กว้างขวาว คณะมนุษยศาสตร์ 25/08/2018
465 นายวรพล     สำแดงเดช คณะวิทยาการจัดการ 25/08/2018
466 นางสาวกาญจนา     หลวงศิลป คณะมนุษยศาสตร์ 27/08/2018
467 นางสาวปัทมาวรรณ     คงทอง คณะมนุษยศาสตร์ 27/08/2018
468 นางสาวเสาวลักษณ์     สงัด คณะมนุษยศาสตร์ 27/08/2018
469 นางสาวแพรวพรรณ     พุ่มสงวน คณะมนุษยศาสตร์ 27/08/2018
470 นายพีรวัฒน์     มีคติธรรม คณะมนุษยศาสตร์ 27/08/2018
471 นางสาวสุดารัตน์     โพธิ์รัง คณะมนุษยศาสตร์ 27/08/2018
472 นางสาวจรัสพร     อุดมสุขทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์ 27/08/2018
473 นางสาวสัชฌุกร     บุญเกิด คณะมนุษยศาสตร์ 27/08/2018
474 นายรัฐพงษ์     เหมือนหนู คณะมนุษยศาสตร์ 27/08/2018
475 นายมนต์เทพ     พงษ์เดช คณะครุศาสตร์ 27/08/2018
476 นางสาวเบญจวรรณ     ศรีสำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28/08/2018
477 นางสาวณัฏฐา     นันดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28/08/2018
478 นางสาวศุภกานต์     ขยันงาน คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
479 นางสาวศุภวรรณ     จันแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
480 นางสาวรัตนพัฒน์     ศรีประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28/08/2018
481 นางสาวกนกวรรณ     บุญประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
<< กลับไปหน้าแรก