Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนรับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 3/2560

สำหรับ : นักศึกษารายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวณัฐญา     เซี่ยงหย็อง คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
2 นางสาวสุนิสา     ลอยฟู คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
3 นางสาวธัญวรัตม์     เมตตาจิตต์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
4 นางสาวนางสาวนันทิดา     กลิ่นโฉม คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
5 นายสารัช     ประสิทธิ์ศิลป์ คณะครุศาสตร์ 22/08/2018
6 นายปัญญา     วราศิลป์ คณะครุศาสตร์ 22/08/2018
7 นางสาวปณัฐดา     คำเกลา คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
8 นางสาวณัฐริกา     รอดเพชร คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
9 นางสาวเกศรินทร์     เมืองนก คณะมนุษยศาสตร์ 29/08/2018
10 นางสาวจุฑาทิพย์     เรืองศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 29/08/2018
11 นางสาวปภาวี     จันทโชติ คณะวิทยาการจัดการ 31/08/2018
12 นางสาวจิดาภา     ประพันธ์พจน์ คณะวิทยาการจัดการ 31/08/2018
13 นางสาวยุพาพิน     ศรีพรมมา คณะวิทยาการจัดการ 31/08/2018
14 นางสาวเบญจมาศ     ศิริวัฒนา คณะวิทยาการจัดการ 31/08/2018
15 นางสาวรุ่งทิพย์     ศิริพจน์ คณะวิทยาการจัดการ 31/08/2018
16 นางสาวพรชนก     มีล้อม คณะวิทยาการจัดการ 31/08/2018
<< กลับไปหน้าแรก