Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนรับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 3/2560

สำหรับ : นักศึกษารายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวนางสาวสร้อยใจ     สายวัน คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
2 นางสาวนางสาวโซเฟีย     อาแด คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
3 นางสาวศรสวรรค์     ศรีเหรา คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
4 นายสุวิทย์     จำรองเพ็ง คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
5 นางสาวณัฐชา     ฤทธิ์ชรัดพันธุ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
6 นางสาวอนัญญา     สกุลซ้ง คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
7 นางสาวญานิกา     ชื่นบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
8 นางสาวเจนจิรา     นักจะเข้ คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
9 นางสาวนันทวัน     โยชน์ด้วง คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
10 นางสาวชนม์นิภา     ถนอมทรัพย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
11 นางสาวนันทินี     วิมล คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
12 นางสาวชนิดาภา ทองบุญ     ทองบุญ คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
13 นางสาวรินทร์พิชา     คูเจริญไพศาล คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
14 นางสาวชุติมา     วรสาร คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
15 นางสาวเกสร     ถาวร คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
16 นางสาวกนกพร     มัชฌิโม คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
17 นางสาวไอยดาวรรณ     คำพล คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
18 นางสาวชลธิชา     ไชยชนะ คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
19 นางสาวดุษฎี     จันทร์ยิด คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
20 นางสาวชัญญานุช     คล้ายวิมุติ คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
21 นางสาวปพิชญา     ปลั่งคล้ายแข คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
22 นางสาวเรืองรวี     รูปขำดี คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
23 นางสาวอุษณีษ์     มีจั่นเพชร คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
24 นางสาวจุฑาทิพย์     จันชัยชิด คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
25 นางสาวมัชฌิมา     เรืองประชา คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
26 นางสาวจุฑามาศ     โพธิ์ทอง คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
27 นางสาวภคพร     สมสนุก คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
28 นายนายวิศวชิต     จันทร์อ่ำ คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
29 นายธวัชชัย     รอดจากทุกข์ คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
30 นางสาวสุชาวดี     ศรีสมนึก คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
31 นางสาวสาวิตรี     เตชะดี คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
32 นางสาวธมลวรรณ     ปฐมวิจิตร คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
33 นางสาวรัชนีกร     หนูนันท์ คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
34 นางสาวสายฝน     ขันทองแดง คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
35 นางสาวนริสา     ชูชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
<< กลับไปหน้าแรก