Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนรับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 3/2560

สำหรับ : นักศึกษารายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายเจตริน     จันทิพย์วงษ์ คณะวิทยาการจัดการ 27/08/2018
2 นายณัฐวุฒิ     จำเริญ คณะวิทยาการจัดการ 27/08/2018
3 นายกวิน     ขาวแสง คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
4 นายพฤกษ์     เหลืองสมานกุล คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
5 นายรัตตัญญู     ชมโลก คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
6 นายสุพจน์     บุญรักษา คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
7 นายอภิสิทธิ์     โพธิ์เงิน คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
8 นายสุรพันธ์     อาจน้อย คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
9 นายศุภรัตน์     พูนสิทธิโชคชัย คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
10 นายชาลี     บุญมา คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
11 นายสิริโชค     อินทวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
12 นายปิยะณัฐ สีเดือน     สีเดือน คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
13 นายผดุงเดช     ตั้งกิจภัทรวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
14 นายผดุงศักดิ์     บุญมา คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
15 นายกิตติพงษ์     ชูวงษ์วาลย์ คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
16 นายนนฐพัตน์     มั่งชูพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
17 นายศิวกร     เล็กขำ คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
18 นายธิติวุฒิ     บัวงาม คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
19 นายคงศักดิ์     พลชะนา คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
20 นายเอกสิทธิ์     วงศ์ประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
21 นายธีระ     ธีระแสงจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28/08/2018
22 นายศุภกร     ป้อมกระสันต์ คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
23 นางสาวสิริกัญญา     เกิดโตนด คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
24 นางสาวสิริมา     เปียสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
25 นางสาวนิสาลักษณ์     แก้วมณี คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
26 นางสาวเบญญาพร     ใหม่ด้วง คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
27 นางสาวชนาภรณ์     ยิ้มใหญ่หลวง คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
28 นายธีรพงษ์     ทองดอนน้อย คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
29 นายเกียรติศักดิ์     แสนสุข คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
30 นางสาวฐิติยา     พ่วงทรัพย์สิน คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
31 นางสาววริศรา     ศรีษา คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
32 นางสาวพรพรรษา     แจ่มใส คณะวิทยาการจัดการ 30/08/2018
33 นายอดิศร     หนูนันท์ คณะวิทยาการจัดการ 30/08/2018
<< กลับไปหน้าแรก