Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนรับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 3/2560

สำหรับ : นักศึกษารายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายจิรัฐพล     คัคสเบิคด์ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
2 นางสาวกฤติยา     พิมพ์พา คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
3 นางสาวสถาพร     นัยนิตย์ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
4 นางสาววรีพร     จินดาวุฒิศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
5 นางสาวจุฑาทิพย์     แร่มี คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
6 นางสาวปวีณา     น่วมปฐม คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
7 นางสาวณีระนาถ     หุ่นสิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
8 นางสาววิภา     อุ่นเสือ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
9 นายธนากร     พรพิรุณ คณะวิทยาการจัดการ 22/08/2018
10 นายวัชรพงศ์     ใจบุญ คณะวิทยาการจัดการ 22/08/2018
11 นางสาวฐานมาศ     พุ่มทอง คณะวิทยาการจัดการ 22/08/2018
12 นายรุ่งโรจน์     พรายชม_ู คณะครุศาสตร์ 22/08/2018
13 นายอนันต์     แก้วสุด คณะครุศาสตร์ 22/08/2018
14 นางสาวสุภาพร     รันทร คณะวิทยาการจัดการ 22/08/2018
15 นางสาวพรชิตา     ปักกะตัง คณะวิทยาการจัดการ 22/08/2018
16 นางสาวศุภนิดา     เอี่ยมนุ่ม คณะวิทยาการจัดการ 22/08/2018
17 นางสาวทิฆัมพร     ไตรอุโภค คณะวิทยาการจัดการ 27/08/2018
18 นายปวรรุจ     นามวิวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ 27/08/2018
19 นางสาวดาวเรือง     วิเศษสิงห์ คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
20 นางสาวเสาวลักษณ์     เพ็ชรหยอย คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
21 นางสาวธนัธพร     พระแท่น คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
22 นายทศพล     ดีคล้าย คณะมนุษยศาสตร์ 28/08/2018
23 นางสาวสิริธิดา     ขันทองดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29/08/2018
24 นางสาววีรวรรณ     ทรัพย์มาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29/08/2018
25 นางสาวจันทร์พร     ทองงาม คณะมนุษยศาสตร์ 30/08/2018
26 นางสาววรรณวริน     นกทอง คณะมนุษยศาสตร์ 30/08/2018
<< กลับไปหน้าแรก