Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนรับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 3/2560

สำหรับ : นักศึกษารายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายสารัช     ประสิทธิ์ศิลป์ คณะครุศาสตร์ 22/08/2018
2 นางสาวสุนิตา     โคกสีอำนวย คณะครุศาสตร์ 22/08/2018
3 นายพีระพงษ์     เย็นใจ คณะครุศาสตร์ 22/08/2018
4 นายบุรินทร์     แก่นจันทร์ คณะครุศาสตร์ 22/08/2018
5 นายปัญญา     วราศิลป์ คณะครุศาสตร์ 22/08/2018
6 นางสาวโสรยา     ปาณะโส คณะครุศาสตร์ 22/08/2018
7 นายสัญชัย     เชิดฉัน คณะครุศาสตร์ 22/08/2018
8 นางสาวอุทุมพร     ขำพินวงษ์ คณะครุศาสตร์ 22/08/2018
9 นายธีรพงศ์     เศรษฐเมธาวี คณะครุศาสตร์ 22/08/2018
10 นายอิทธิพล     อิ่มบุญ คณะครุศาสตร์ 22/08/2018
11 นางสาวมานิสา     ตรีเดช คณะครุศาสตร์ 22/08/2018
12 นางสาวบูรยา     ไชยแสน คณะครุศาสตร์ 22/08/2018
13 นายวราเทพ     ทองเชื้อ คณะมนุษยศาสตร์ 26/08/2018
14 นางสาวรวิวรรณ     ฉายแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ 26/08/2018
15 นายเสกสรร     ศิริเรือง คณะมนุษยศาสตร์ 26/08/2018
16 นายอภิสิทธิ์     สายแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ 26/08/2018
17 นายกฤษดา     สุรธรรมจรรยา คณะมนุษยศาสตร์ 26/08/2018
18 นายกิตติ     สมโภชน์ คณะมนุษยศาสตร์ 27/08/2018
19 นางสาวจิดาภา     ค้ำจุน คณะวิทยาการจัดการ 28/08/2018
20 นายเจตริน     จันทิพย์วงษ์ คณะวิทยาการจัดการ 29/08/2018
21 นายณัฐวุฒิ     จำเริญ คณะวิทยาการจัดการ 29/08/2018
22 นางสาวสุกัญญา     เตรียมกลม คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
23 นางสาวธัญเรศ     วิชาสาร คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
24 นางสาวนิรุชา     ลานสันทัด คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
25 นางสาวปทุมพร     น้อยชาลี คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
26 นางสาววริศรา     ศรีษา คณะพยาบาลศาสตร์ 29/08/2018
27 นายศิริชัย     ศรีพลาย คณะมนุษยศาสตร์ 29/08/2018
28 นางสาวเนตรนภัส     เอื้อเฟื้อ คณะวิทยาการจัดการ 30/08/2018
29 นางสาวหงษ์ฟ้า     โชติช่วง คณะวิทยาการจัดการ 30/08/2018
30 นายศุภกร     ช้างดี คณะมนุษยศาสตร์ 30/08/2018
31 นายอัครพล     พรมเเสง คณะวิทยาการจัดการ 30/08/2018
32 นายอรรถชัย     ประมวลสุข คณะวิทยาการจัดการ 30/08/2018
33 นายอภิสิทธิ์     หงษ์วงเวียน คณะวิทยาการจัดการ 30/08/2018
34 นายชยุต     สิทธิ์น้อย คณะมนุษยศาสตร์ 31/08/2018
35 นายชาญชัย     เยือกเย็น คณะวิทยาการจัดการ 31/08/2018
<< กลับไปหน้าแรก