Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนรับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 3/2560

สำหรับ : นักศึกษารายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวหทัยรัตน์     งามยิ่ง คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
2 นายนาสกร     สะอาด คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
3 นายจิณณวัตร     พงษ์เภา คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
4 นางสาวปริชาติ     ทรัพย์พยา คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
5 นางสาวสุพัตรา     สมจิตต์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
6 นางสาวรัตติยาภรณ์     ไกรทองสุข คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
7 นางสาวอภิญญา     วงซุย คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
8 นายกิตติศักดิ์     ปิติพัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
9 นายวรายุทธ     ผาจบ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
10 นายสิทธิพล     แซ่ฟ้ำ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
11 นายคมสันต์     อู๋เวียวคอย คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
12 นางสาวมณีรัตน์     วงศ์ธิรอด คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
13 นายนัฐกิจ     อามหน้อย คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
14 นายศรายุทธ     ล้อประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
15 นายภัทระ     สัมพันพ่วง คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
16 นางสาวกนกวรรณ     ขาวอุไร คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
17 นางสาววรรณนิสา     ปฐมกนกพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
18 นางสาวจินดารัตน์     เงินโสภา คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
19 นายวรรณชัย     ปานเปลี่ยน คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
20 นายวุฒิกร     ธำรงค์โชติ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
21 นายธนกฤต     ไกรฤกษ์ไพบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
22 นายกฤษฎา     กาฬภักดี คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
23 นายพรเทพ     ประชาชน คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
24 นางสาวสุมณฑา     สืบเหล่ารบ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
25 นายอาทิตย์     จ้อยทองมูล คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
26 นางสาวพัชรี     คงดี คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
27 นางสาวนันธิวรรณ​     พันประโคน คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
28 นายพลากร     แจ้งธรรมา คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
29 นายลิปปกร     สิงห์ฮาเร คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
30 นายรุ่งทวี     จันทร์นี คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
31 นายสหรัฐ     คณฑา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
32 นางสาวสุธาสินี     บุญส่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
33 นางสาววิภาวดี     คล้ายเมือง คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
34 นางจันทร์จิรา     แก้ววงศ์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
35 นางสาวณัฐณิชา     จีนโหงว คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
<< กลับไปหน้าแรก