Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนรับการทดสอบหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ONLINE ภาคเรียนที่ 3/2560

สำหรับ : นักศึกษารายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวณัฐชา     แก้วหะ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
2 นายณัฐพงษ์     โชติกเดชาณรงค์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
3 นายณัฐพงษ์     คิดดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
4 นางสาวนันทวัน     รุ่งเรือง คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
5 นายกฤษพิพิชญ์     กิตติอัจฉรา คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
6 นายจตุพร     แซ่ลิ้ม คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
7 นางสาวธันย์ชนก     ปทุมสูติ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
8 นางสาวภานุชนารถ     พยัญตา คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
9 นางสาวรัศมี     มงกุฏ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
10 นางสาวกนกกาญจนา     เจริญสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
11 นายธีรชัย     ครองระวะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
12 นายภูวไนย์     นิ่มนวล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
13 นายพล     ตาจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
14 นายภานุวัฒน์     เกริกชัยศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
15 นางสาวเนตรนภา     ศรเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
16 นางสาวชุตินันท์     ยิ้มเจียม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
17 นางสาววิภาพร     หลักเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
18 นางสาวนพมาศ     น่วมปฐม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
19 นางสาวกมลชนก     นิดแสวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21/08/2018
20 นางสาวกรรณิการ์     วงศ์กรวิจิตร คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
21 นางสาววิลาสินี     บุรี คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
22 นางสาวเจ๊ะการีมะห์     ลาเต๊ะ คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
23 นางสาวธิดารัตน์     สุขเกษม คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
24 นางสาวพีรพัฒน์     ใจชื่น คณะมนุษยศาสตร์ 21/08/2018
25 นายไตรภพ     ลาภธุวะศิริ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
26 นายสิทธิพล     กันเชียง คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
27 นายพีรศุภ     นัททีทอง คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
28 นางสาวรวิวรรณ     เพ็ชรยิ้ม คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
29 นางสาววริศรา     ศิริรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
30 นางสาวพิมพ์ผกา     ทองปัญญางาม คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
31 นางสาวภัทร์ไพลิณ     นาถึง คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
32 นางสาวเสาวรส     สีหเดชวีระ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
33 นางสาวอภิญญา     วงซุย คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
34 นายวรายุทธ     ผาจบ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
35 นางสาวสุพัตรา     สมจิตต์ คณะวิทยาการจัดการ 21/08/2018
<< กลับไปหน้าแรก