Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 60 และ 59รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายชัยวุฒ     สัมฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
2 นางสาวกัลยารัตน์     เอกทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
3 นางสาวพิมพร     ชูชาติ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
4 นางสาววิไลวรรณ     บริบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
5 นางสาวนิภาพรรณ     นิโครธา คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
6 นายณัฐวุฒิ     พิมพ์พันธุ์ดี คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
7 นายYothin     Boocha คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
8 นางสาวกํญญามล     งามดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
9 นางสาวรุ้งลาวัลย์     ผิวงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
10 นายapichat     - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
11 นางสาวอุบล     ทองคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
12 นางสาวจันทวรรณ     เกิดดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
13 นางสาวสสิธร     เรืองสว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
14 นางสาวจินตนา     หมอกต้ายซ้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
15 นางสาวสุชาดา     ก้อนทองดี คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
16 นางสาวรุ่งทิวา     บุตรพุ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
17 นางสาวบุณยวีร์     ก้องแดนไพร คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
18 นางสาวอรทัย     เชื้องาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
19 นางสาวณัฐริกา     ฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
20 นายณัฐนัย     เชื้อชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
21 นางสาวพรทิพย์     พันธุ์แตง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
22 นายภาคภูมิ     พิริยะวิทยะ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
23 นายรัตนชัย     ศรีทอง คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
24 นางสาวนภัสสรณ์     ผดุงเทศ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
25 นางสาวมะเหมี่ยว     ศรีวิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
26 นางสาวทานตะวัน     อำนวย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
27 นางสาวประภัสสร     น้อยนุ่ม คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
28 นายจักรกฤษณ์     พิทักษ์วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
29 นายปฏิภาณ     บูชา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
30 นายชาญวิทย์     หมื่นปรากฎดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
31 นายเอกชัย     ท้าวเครือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
32 นางสาวnatanong     donsrijan คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
33 นางสาววริศรา     รื่นณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
34 นางสาวsomjai     phiolaoong คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
35 นางสาวกุลณัฐ     จินดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
<< กลับไปหน้าแรก