Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 60 และ 59รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวปทุมทิพย์     โพธิ์สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
2 นายธนากร     ชุนเจริญชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
3 นายธนกร     เพียสังกะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
4 นางสาวยุวดี     ไพศาลภาณุมาศ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
5 นางสาวกัญญาณัญ     นุชเจริญ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
6 นายธนาพล     มงคลรัตนกาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
7 นายพัสกร     หินอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
8 นายสุรศักดิ์     สว่างทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
9 นายอภิสิทธิ์     มุ่งโป้งกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
10 นายภาคภูมิ     นิ่มเนตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
11 นางสาวภัทรวดี     คงพากเพียร คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
12 นายอนุทัย     ขำหิรัญ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
13 นางสาวรินทร์พิชา     คูเจริญไพศาล คณะพยาบาลศาสตร์ 03/09/2018
14 นางสาวพิชญาภา     พวงมะลิ คณะพยาบาลศาสตร์ 03/09/2018
15 นางสาวพัชญานนท์     อินทะจันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 03/09/2018
16 นายศุภกิตติ์     ภิมาลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 03/09/2018
17 นางสาวธนาภรณ์     ศรีบุญเรือง คณะพยาบาลศาสตร์ 03/09/2018
18 นางสาวพิมพา     หลำศิริ คณะพยาบาลศาสตร์ 03/09/2018
19 นางสาวสาวิตรี     เตชะดี คณะพยาบาลศาสตร์ 03/09/2018
20 นายพีรพล     แซ่โง้ว คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
21 นางสาวธมลวรรณ     แก้วไซหาญ คณะพยาบาลศาสตร์ 03/09/2018
22 นางสาวไอยดาวรรณ     คำพล คณะพยาบาลศาสตร์ 03/09/2018
23 นายประสพโชค     สมเสือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
24 นางสาวน้ำทิพย์     พิมพา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
25 นางสาวชุติมา     วรสาร คณะพยาบาลศาสตร์ 03/09/2018
26 นายณัฐพล     ขาวพัฒนวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
27 นายกฤษฎา     ใจสอาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
28 นายกิตติพงศ์     น้อยบุดดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
29 นางสาวดวงกมลชนก     ธานีโต คณะพยาบาลศาสตร์ 03/09/2018
30 นางสาวมณฑา     สุขาบูรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 03/09/2018
31 นางสาวณัฐพร     คล้ายทอง คณะพยาบาลศาสตร์ 03/09/2018
32 นางสาวมณฑา     สุขาบูรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 03/09/2018
33 นางสาวอุษณีษ์     มีจั่นเพชร คณะพยาบาลศาสตร์ 03/09/2018
34 นางสาวชนิตา     แขวงนอก คณะพยาบาลศาสตร์ 03/09/2018
35 นางสาวอนัญญา     สกุลซ้ง คณะพยาบาลศาสตร์ 03/09/2018
<< กลับไปหน้าแรก