Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 60 และ 59รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายKeeratijaratnat     Palavat คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
2 นางสาวอรณิชา     จันทร์หอม คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
3 นางสาวยุพา     ทิพกระโทก คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
4 นางสาวหฤทัย     กำบาง คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
5 นางนฤมล     คงแจ่ม คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
6 นางสาวอัจจิมา     โยคาพจร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
7 นางสาวศิวพร     เกิดทอง คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
8 นางสาวสมัชญา     โกลากุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
9 นางสาวรัชนีกร     บัวแก้วดี คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
10 นางสาวมัณฑนา     เทพชุลีพรศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
11 นางสาวภนิดา     โพธิ์ศรีทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
12 นางสาวjuthamat     suwannet คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
13 นางสาวดลญา     ห่อทอง คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
14 นางสาวกาญจนา     วงษ์คำมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
15 นางสาวสิริวรรณ     ทักษิณาวัฏ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
16 นางสาวบุญญิสา     จีนขี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
17 นางสาวสุภารัตน์     เคนคำพัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
18 นางสาวสุดารัตน์     สิงห์แก้ว คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
19 นางสาวชลินพร     ควรรณสุ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
20 นางสาวนวรัตน์     กล่อมดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
21 นายชินวัตร     ไตรสังข์ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
22 นางสาวสุภาพร     จันทร์วิเชียร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
23 นางสาวสุพัฒตรา     รุผักชี คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
24 นางสาวณัฐริกา     คำยอด คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
25 นางสาวสุภัสสรา     ศรีอริยะกุล คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
26 นางสาวรวีวรรณ     ผาตูม คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
27 นางสาวกนกพร     เย็นจิต คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
28 นางสาวอาจอนงค์     จันอ้วน คณะพยาบาลศาสตร์ 03/09/2018
29 นางสาวธิดารัตน์     ศรีอาภรณ์ คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
30 นางสาวสุมล     ตรีรัตนวารีสิน คณะพยาบาลศาสตร์ 03/09/2018
31 นางสาวณัฐ​วดี     ยืนยง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
32 นางสาวฤดีรัตน์     โพธิ์ระหงส์ คณะพยาบาลศาสตร์ 03/09/2018
33 นางสาวปรียาภรณ์     เสือคล้าย คณะพยาบาลศาสตร์ 03/09/2018
34 นางสาวอริยา     วาริกุด คณะพยาบาลศาสตร์ 03/09/2018
35 นางสาวภารดี     พัดทอง คณะพยาบาลศาสตร์ 03/09/2018
<< กลับไปหน้าแรก