Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 60 และ 59รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวทักษิณา     รอดปราณี คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
2 นางสาวทิพารัตน์     สุภาพ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
3 นางสาวสุปรียา     ป้ายนอก คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
4 นางสาวศิรินญา     ช่วงทอง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
5 นางสาวอารีญา     อ่วมสะอาด คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
6 นางสาวณิชนันทน์     นามโคตร คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
7 นางสาวทิพย์ทิวา     จิตนิยม คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
8 นางสาวอุไรวรรณ     ผ่องอำพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
9 นายนพณัฐ     คงจินดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
10 นางสาวธนัญญา     สักโก คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
11 นางสาวณัฐฑริกา     ผาผง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
12 นายจักรภัทร     เกษาพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
13 นางสาวธิดา     หอมฉิว คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
14 นางสาวนิรมล     นนธิจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
15 นางสาวกุสุมา     สุริยวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
16 นางสาวสุวนันท์     ชะอุ่มเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
17 นางสาววาสนา     อุปพันธ์พงศ์ชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
18 นางสาวสุนิสา     แย้มคล้าย คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
19 นายกลวัชร     อัตเนตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
20 นางสาวมณีรัตน์     วิรุณพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
21 นายจิราธิป     หอมหวล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
22 นางสาวจุฑามาศ     ศรีเอี่ยมจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
23 นายจีรวัฒน์     แสงสว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
24 นายรักชาติ     รูปสม คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
25 นายธัชพล     ขันนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
26 นางสาวชุติมณฑน์     จึงตระกูล คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
27 นายนพดล     พัวพงษ์พันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
28 นางสาวXIAODI     ZHAO คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
29 นายธีรภัทร     น้อยโสภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
30 นางสาวจตุพร     วรรณะ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
31 นางสาวศรสวรรค์     พันธ์เปรม คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
32 นางสาวมาริษา     สีสำลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
33 นายสุทธิพันธ์     เส็งเจริญ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
34 นางสาวนันท์นภัส     แสงเดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
35 นางสาวสกุลทิพย์     เซี่ยงเห็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
<< กลับไปหน้าแรก