Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 60 และ 59รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาววรารี     สุวรรณพันชู คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
2 นางสาวพรชิตา     ยังอยู่ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
3 นางสาวณัฐณิชา     จีนโหงว คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
4 นางสาวเลอลักษ์     อร่ามเมธาพงศา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
5 นางสาวภัทรียา     นักดนตรี คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
6 นางสาวรัชฎาพร     เตียวเจริญกิจ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
7 นางสาววันวิษา     แก้วคงคา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
8 นางสาวศุภนิดา     สวัสดี คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
9 นางสาวอลิษา     คงเปีย คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
10 นางสาวชุติมา     มะณี คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
11 นางสาวศิรินาถ     จำเริญวงค์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
12 นางสาวจิรดา     พรามณีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
13 นางสาวฐิตาภา     จันทร์เมฆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
14 นางสาวณัฐกาญจน์     เอี่ยมสอาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
15 นางสาวนิษาชล     มะลิทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
16 นางสาวโยธิกา     สุริยะคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
17 นางสาวศวิตา     ศรีเกษร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
18 นางสาวชนนิกานต์     แซ่จาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
19 นางสาวชลลดา     สืบบุก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
20 นางสาวพลอยไพลิน     รัตนวราภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
21 นางสาวอารยา     ปั้นแตง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
22 นางสาวน้ำผึ้ง     เจริญสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
23 นางสาวจินดารัตน์     คล้ายเจ๊ก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
24 นางสาวปัททมา     พาทีไพเราะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
25 นางสาวฐิติกา     มะลิคง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
26 นางสาวสิทธินี     วงสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
27 นางสาวระวีวรรณ     ดิษฐกระจัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
28 นางสาวน.ส.เบญจวรรณ     บุบผาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
29 นางสาวศิริลักษณ์     วงษ์ไสว คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
30 นางสาวณัฐชา     ผะโรประการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
31 นางสาวนารีรัตน์     อ้นคล้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
32 นางสาวรัตนากร     ภาจำรงค์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
33 นายนันทวัฒน์     สมถยานิกกุล คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
34 นางสาววีรดา     สุวรรณชัย คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
35 นางสาวศุภกาญจน์     พื้นนวล คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
<< กลับไปหน้าแรก