Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 60 และ 59รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายพัฒนวุฒิ     นาคศรีโภชน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
2 นายฉลองชัย     จีนประชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
3 นายนนทรี     โพธิ์รังนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
4 นายเฉลิมชัย     โพธิ์รังนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
5 นายชัยเลิศ     ตุ้มคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
6 นายวิวิทย์     กาญจนะ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
7 นายนายศุภกร     เกษประทุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
8 นางสาวกชกร     มีชิตสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
9 นายวรพล     เพ็งนู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
10 นางสาวจิตตรา     พุกสุริย์วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
11 นางสาวลินดา     อยู่สุข คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
12 นางสาวทิชากร     แจะจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
13 นางสาวจารุพร     มุขเมฆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
14 นายอนุวัธ     บุญรอด คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
15 นายธนพงศ์     สุดรอด คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
16 นางสาวพัชรพร     น้อยโนนเมือง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
17 นางสาวกนกวรรณ     ลัดดากุล คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
18 นางสาวภควรรณ     บุญลือแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
19 นางสาวสุดารัตน์     ปิ่นเมือง คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
20 นางสาววนิษา     แห้วเพ็ชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
21 นายชนานันท์     โคตรภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
22 นางสาวธัญญลักษณ์     บุญจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
23 นางสาวชลดา     อินทรภิรมย์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
24 นางสาวสุดารัตน์     บัวประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
25 นางสาวทวินันทร์     ตรรก์ชูวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
26 นางสาวชนัญชิดา     ภูนะยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
27 นางสาวหรัญญา     พันสนิท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
28 นางสาววรวรรณ     แหล่งเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
29 นางสาวประวีณา     หัตถา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
30 นางสาวสุฐิตา     ชูทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
31 นางสาวธนวันต์     พรมนาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
32 นางสาวสุชาดา     ตาละคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
33 นางสาวชลลดา     คำกลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
34 นางสาวณิชชา     พุมาเกลียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
35 นางสาวพัธท์นภา     ราชานาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
<< กลับไปหน้าแรก