Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 60 และ 59รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวปาริฉัตร     ง้าวบ้านเกาะ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
2 นางสาวนิภาพร     แก้วประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
3 นางสาวณัฐสุรางค์     สิงห์โตทอง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
4 นายนายปฐมพงษ์     เรืองเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
5 นายนายวีระศักดิ์     ราขุณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
6 นางสาวลลิดา     คำนุชนารถ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
7 นางสาวมัลลิกา     ถิ่นดวงจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
8 นางสาววิจิตรา     คำนุชนารถ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
9 นางสาวพลอยมณี     สุขเหลือ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
10 นางสาวกาญจณี     วงค์คำจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
11 นางสาวน้ำทิพย์     เเซ่เอี๊ยว คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
12 นางสาวนรีรัตน์     กลิ่นพยอม คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
13 นางสาวนางสาวดุจดาว     เทพทา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
14 นางสาวณิชกานต์     บุญเพ็ญ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
15 นางสาวนงนุช     ชุมแวงวาปี คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
16 นางสาวกมลเนตร     นาวานุเคราะห์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
17 นายเจษฎา     วงษ์จันทร์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
18 นางสาวอรพิน     ศุภพันธ์ภิญโญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
19 นางสาวกานดา     เหมือนเขียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
20 นางสาวสโรชา     วัชรพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
21 นางสาวสุฑามาศ     หนูทอง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
22 นางสาวโสพิตา     อัครวุฒิวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
23 นางสาวพัชนิดา     วุฒิโช คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
24 นายมีชัย     สง่าโฉม คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
25 นายวัฒนศักดิ์     ทองเสม คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
26 นายสหรัฐ     รินเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
27 นางสาวมินตรา     บุตาดี คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
28 นางสาวปภาวี     คล้ายสุบรรณ์ คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
29 นางสาวยศวดี     สวัสดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
30 นายPreecha     Netnan คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
31 นางสาวจินดาพร     จรเข้ คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
32 นางสาวสิริวิมล     ไทยานนท์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
33 นางสาววราภรณ์     พันปา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
34 นางสาวเบญจพร     นุชกำบัง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
35 นายศรัญ     อินทเขียว คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
<< กลับไปหน้าแรก