Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 60 และ 59รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวทราย     สุวรรณสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
2 นางสาวพรนัชชา     พรหมมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
3 นางสาวชลธิชา     บุญช่วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
4 นางสาวสุนทรี     คงมะคา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
5 นางสาวปรียาพร     วงษ์หมื่น คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
6 นางสาวจารุวรรณ     พันธุ์รู้ดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
7 นายปัญญ์ธวรรธน์     วอนเพียร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
8 นางสาวดวงกมล     บุญหวา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
9 นายพรชัย     เชื้อวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
10 นายธนพล     โชติงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
11 นายธีระ     บุญประจักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
12 นายกิตติพงษ์     รุจจนเวท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
13 นางสาวธนพร     รักรุ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
14 นางสาวธนัญญา     ตันติสุปรีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
15 นายขวัญชัย     เณรแตง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
16 นางสาวสายธาร     ละครพล คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
17 นางสาวศศิธร     ธนาภิวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
18 นายนัฐพร     ดอนไพรเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
19 นายธนพล     มณีกอบกุลวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
20 นางสาวจารุจิตร     ไชยโชค คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
21 นางสาวศภนุช     แสงฉาย คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
22 นางสาวศิริรัตน์     โภคากรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
23 นางสาวทิพยรัตน์     สำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
24 นางสาวสุภัจฉรา     เอี่ยมจันทร์พวง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
25 นางสาวมินตรา     วัฒนาสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
26 นางสาววรินยุพา     กิ่งแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
27 นางสาวณิชย์กานต์     มีนาลุ่ม คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
28 นางสาวณัฐฐินันท์     พรรคพวก คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
29 นายประวิตร     ขจรทศพล คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
30 นางสาวสุขสมฤดี     ปวงนิยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
31 นายพงศธร     แหวนทอง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
32 นายธนกร     สุขเอี่ยม คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
33 นางสาวสุภัทรา     ยอดศรีทอง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
34 นายธนภัทร์     ค้าข้าว คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
35 นางสาวอาภัสรา     แสงสี คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
<< กลับไปหน้าแรก