Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 60 และ 59รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายกรวิชญ์     กรวิชญ์สุขชู คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
2 นายอลงกรณ์     ท้าวยา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
3 นายศุภเกียรติ     กลิ่นเกษร คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
4 นางสาวธนภรณ์     บรรณาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
5 นางสาวชลธิชา     เรืองขจร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
6 นางสาวสุกัญญา     ธงอาญาสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
7 นางสาวอดิวรรณ     หทัยอนุสรณ์​ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
8 นางสาวน้ำทิพย์     เทศะนันทน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
9 นางสาวพัลลภา     ศรีสว่าง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
10 นางสาวจินรญา     ศรีสว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
11 นางสาวปริศนา     เถื่อนคนรัก คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
12 นางสาวสราลี     แร่เขียว คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
13 นางสาวจุฑารัตน์     จอมขวัญ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
14 นายกิตติ     เที่ยงตรง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
15 นางสาวนนทิยา     เบ็ญพาด คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
16 นางสาวอนัญญา     แก้วอำไพ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
17 นางสาวปัทมาพร     จีนเเฉ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
18 นางสาวสุวภรณ์     สิทธินนทกุล คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
19 นางสาวเบญจวรรณ     กันกว คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
20 นางสาวนาตารี     จันทร์รอด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
21 นางสาววรัญญา     มังกรแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
22 นางสาวทิพย์รัตน์     เวชไวกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
23 นางสาวเมธินี     ไชยช่อฟ้า คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
24 นางสาวเบญจวรรณ     กันกง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
25 นางสาวสาธิตา     เผือกงาม คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
26 นางสาวปรียานุช     หนูปาน คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
27 นางสาวอนัทชา     พุ่มพวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
28 นางสาวเรวดี     ศรีภุมมา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
29 นางสาวน้ำทิพย์     เกิดคล้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
30 นางสาวสุทิตา     พุ่มพยอม คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
31 นางสาวสิรินญา     ครองระวะ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
32 นายอัษฎาวุษ     จิตตคุตตานนท์ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
33 นางสาวกนกวรรณ     ปานรักษา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
34 นางสาวอรพิน     ศุภพันธ์ภิญโญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
35 นางสาวอภิชญา     ผิวอ่อน คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
<< กลับไปหน้าแรก