Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 60 และ 59รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวเดียร์     เหมือนหงษ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
2 นางสาวรุ่งทิพย์     ศิริพจน์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
3 นางสาวลักษิกา     วรภาษี คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
4 นางสาวยุพาพิน     ศรีพรมมา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
5 นางสาววิฆนหารี     เกศเกื้อวิชญ์กุล คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
6 นางสาวอังศุมาลี     โพธิ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
7 นางสาวศลิษา     มูลเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
8 นางสาวOrawan     Comnan คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
9 นางสาวปนัดดา     แสนภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
10 นางสาวพิชญาภัค     ทองคำชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
11 นางสาวสุภารัตน์     กุลศรีวัตนไช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
12 นางสาวมุธิตา     วงศ์สุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
13 นางสาวเบญจรัตน์     ทรายละเอียด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
14 นางสาวพรอุษา     สังข์ทุ่งขวาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
15 นายวิรุณโรจน์     ศิริโภคา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
16 นางพัชรี     ชินพัฒนวานิช คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
17 นางสาววรินทร     ใจชื่น คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
18 นางสาวศิลป์ศุภา     พูลเกิด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
19 นายวนัช     คำอุ่นสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
20 นางสาววิชาดา     ตั้งจิตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
21 นางสาวนัชชา     ทองทิพรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
22 นางสาวปุณณ์นิษฐ์ฐา     ผิวเผือก คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
23 นางศุภนิดา     วิวัฒน์กสิกิจ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
24 นางสาวมณีรัตน์     พระพินิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
25 นางสาวภัทรพร     พรหมศร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
26 นางสาวSasinipha     Sutsom คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
27 นายภาสกร     นามสนธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
28 นางอัจฉรา     สีอูดทาพาน คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
29 นางสาวณัฐนันท์     ชีวอรรถกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
30 นางสาวแทมมารีน     สอนไข่ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
31 นางสาวมนต์นภา     ฤทธิ์นุภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
32 นางสาวศศิพร     แสงจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
33 นางสาวสุกัญญา     ดวงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
34 นางสาวพิไลวรรณ     ชาญสูงเนิน คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
35 นางสาวศศินิภา     สุดสม คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
<< กลับไปหน้าแรก