Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 60 และ 59รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวอัจฉราภรณ์     สุขันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
2 นางสาววราพร     ศรีสมศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
3 นางสาวนฤมล     เจ๊กคำ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
4 นางสาวมลทิชา     ปทุมสูตร คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
5 นางสาวปพิชญา     อินทะรังษี คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
6 นางสาวsupatta     jamlek คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
7 นางสาวสิริลักษณ์     สุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
8 นายรเมศร์     พรมแสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
9 นางสาวนิภาพร     แก้วรากมุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
10 นางสาวศิริลักษณ์     แป้นทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
11 นางสาวบุษบา     ผ่องเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
12 นางสาวชุติกาญจน์     บัวกลิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
13 นางสาวจันทิมา     วงษ์แป้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
14 นายอธิวัฒน์     อินสว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
15 นางสาวพิสชา     จุมพล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
16 นางสาวไอรดา     ปัตตโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
17 นางสาวรสิกา     ขวัญเพ็ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
18 นางสาวณัฐชา     คำนูญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
19 นางสาวธนาวดี     จงใจรัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
20 นางสาวณัฐธิดา     ยังอยู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
21 นางสาววัชรียา     ศรีสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
22 นางสาวนุชจนา     บ้านกลางดิลก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
23 นางสาวปวริศา     ลือกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
24 นางสาวดาราณี     โชระเวก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
25 นางสาวธัญญาเรศ     กิจจา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
26 นางสาวชนิกานต์     สวรรค์ทอง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
27 นางสาวชลดา     สังข์ทอง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
28 นางสาววริศรา     เวปุดานนท์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
29 นางสาวพรสิริ     นาภู่ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
30 นางสาววราลี     รุ่งสันเทียะ คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
31 นางสาวดาวรุ่ง     รัมย์รับ คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
32 นางสาวกษมา     สิงห์เรือง คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
33 นางสาวนฤมล     ทานะ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
34 นางสาวกมลชนก     ปิ่นเกษร คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
35 นางสาวทิชา     ประมูลทรัพย์ คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
<< กลับไปหน้าแรก