Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 60 และ 59รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาววีรนุช     อ่องนาวา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
2 นายสิทธิศักดิ์     สุขวิเศษ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
3 นายณัฐพงค์     ผึ้งแสงโชติช่วง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
4 นางทักษิณา     ฉิมมณี คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
5 นางสาวนุจรีย์     ฉิมพะเนาว์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
6 นางสาวรุ่งทิพย์     นิยะมะ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
7 นางสาวเครือวรรณ     จันทวดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
8 นางสาวจารุวรรณ     สุขสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
9 นางสาวพินิดา     อาภาประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
10 นางสาวดวงใจ     อยู่ปราง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
11 นางสาวอรวรรณ     ประยรูวงษ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
12 นางสาวกาญจนา     พาวงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
13 นางสาวเอกนารี     โรจน์พิสุทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
14 นายสุรยุทธ์     ธงไชย คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
15 นางสาวชลธิชา     เหลืองรัตน์วัฒนะ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
16 นางสาวนันทินี     ชินนะ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
17 นางสาวนริสรา     เกตุแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
18 นายไชยนันต์     ใจรักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
19 นายสุทธิเดช     บุตรี คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
20 นายภาณุศาสตร์     จันทร์เรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
21 นายทีฆทัศน์     จอมทอง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
22 นายมาวิน     ด่อนน้อยจริง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
23 นายณัฐวัฒท์     กาฬภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
24 นางสาวสุภาพร     ติเยาว์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
25 นางสาววัทนวิภา     ยมพุก คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
26 นางสาวสิริยาภรณ์     พุทธจักร คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
27 นางสาวนางสาว นภัสสรณ์     มีจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
28 นางสาวนิภาพร     สมนา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
29 นายกฤตเมธ     พ่วงนิล คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
30 นายวุฒิศักดิ์     สุนสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
31 นางสาวนภัสสรณ์     เจริญศิริสุทธิกุล คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
32 นางสาวติชิลา     ทองบุตร คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
33 นางสาวธารารัตน์     บัวหลวง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
34 นางสาวน้ำฝน     แพงลา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
35 นางสาวปาริชา     กิตติโชติธนกุล คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
<< กลับไปหน้าแรก