Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 60 และ 59รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาววนิดา     ผิวทองอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
2 นางสาวจารุจิตร     ไชยโชค คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
3 นายณภัทร     นิลทวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
4 นายศิวกร     ง้อแขก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
5 นางสาวชนิสรา     ศรีนาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
6 นางสาวดวงกมล     บุญหวา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
7 นางสาวสุนิตา     ศรีประมงค์ คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
8 นางสาวจิตรานุช     เอี่ยมสวรรค์ คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
9 นายภาณุเดช     ลิ่มไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
10 นางสาวสุธาสินี     สมศรี คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
11 นายเฉลิมพล     เรืองฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
12 นางสาวภาวินี     กระต่ายทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
13 นางสาวณัฐกฤตา     เสี้ยวทอง คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
14 นางสาวภัคจิรา     โปรยอรุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
15 นายสุทธิรัช     แซ่จิ้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
16 นายณัชพล     กัลยาวุฒิพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
17 นายณัฐโชติ     อัมรินทร์รักษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
18 นายณัฐวุฒิ     ฉั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
19 นายศุภวิชญ์     ดวงดาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
20 นางสาวกิริยา     บัวสมบูรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
21 นางสาวศภนุช     แสฃฉาย คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
22 นายอมรเทพ     ตั้งวงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
23 นายธนาธร     คำวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
24 นางสาววริศรา     ธัญญากุลวงศ์ คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
25 นางสาวศรัณยา     โพธิ์สุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
26 นางสาวสุพัตรา     วิชชุชนินทร คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
27 นางสาวอาภัสรา     แสงสี คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
28 นายอณัฐศพันธ์     สุกกระโทก คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
29 นายชาญยุทธ     พงศุบัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
30 นางสาวสิรินภา     มาเม่น คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
31 นางสาวสุมิตรา     แช่มอ่วม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
32 นางสาวกชกร     ทรัพย์ทอง คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
33 นางสาวศตพร     เงินถี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
34 นางสาวนิฐิตา     สกุลเจริญดีเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
35 นางสาวประภาพร     โชคปัญจทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
<< กลับไปหน้าแรก