Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 60 และ 59รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวเกศิณี     อุฬูทิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
2 นางสาวรัชนีกร     ศรีเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
3 นางสาวชนิตา     สูงปานเขา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
4 นางสาวอุมาพร     เผือกผ่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
5 นางสาวจริยา     จิตรบวรวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
6 นางสาวอาทิติยา     ศรีเหรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
7 นางสาวมะลิวัลย์     โตขำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
8 นายภาณุวัฒน์     วงษ์สนิท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
9 นายกอบศิษย์     ผลเกิด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
10 นางสาวเกวลิน     สถาปิตานนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
11 นายธงชัย     ท้าวลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
12 นางสาวอริสรา     เกษณียบุตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
13 นายอำพล     สมบูรณ์วัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
14 นางสาวอัจฉรา     วิเศษรจนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
15 นางสาวณัชชา     ไชยะสอน คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
16 นางสาวทิพย์อักษรณ์     อ่อนสว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
17 นางสาวธัญญารัตน์     มณีฉาย คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
18 นางสาวญาณินท์     จรดล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
19 นางสาวไอรีน     ศรีอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
20 นางสาวเพ็ญพิศุทธิ์     ติ้วเครือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
21 นางสาวขนิษฐา     รุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
22 นางสาวสิรภัทร     โกลากุล คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
23 นางสาวศศิณา     แสงจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
24 นางสาวUsama     Phuengbun คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
25 นายSopol     Sunsai คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
26 นางสาวสุธาสินี จันทร์สอน     จันทร์สอน คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
27 นายสุวัฒน์     มณีจันสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
28 นางสาวSupaporn     Sribuntham คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
29 นางสาวNapatson     Panpoempul คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
30 นางสาวจันจิฬา     ไทรพวงโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
31 นายณัฐวัฒน์     คีรีวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
32 นางสาวญาณิศา     มลคล้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
33 นางสาวนงนุช     ชุมแวงวาปี คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
34 นางสาวกุลณัฐ     สิบหว้า คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
35 นางสาวกมลเนตร     นาวานุเคราะห์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
<< กลับไปหน้าแรก