Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 60 และ 59รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวนางสาว ชุลีรัตน์     อาจคงหาญ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
2 นางสาวชมพูนุท     ใหญ่ยอด คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
3 นางสาวกัณฐิกา     เรืองเดช คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
4 นางสาวรัตนา     สามีโคตร คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
5 นางสาวนิรัญตรี     มั่นหลง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
6 นางสาวชนม์นิภา     บุญเหลือ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
7 นางสาวธนิดา     บุญพิพัฒน์ชูกิจ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
8 นางสาวโชติมณี     ชาญประเสริฐกุล คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
9 นางสาวกานต์ธิดา     ปันดี คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
10 นางสาวเกติยานนท์     ลักษณ์ในธรรม คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
11 นางสาวสุภชา     นัวเขียว คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
12 นางสาวสายธาร     กำมา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
13 นางสาวณัฐชานันท์     กิจประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
14 นายเจษฎา     จงเพิ่มวัฒนะผล คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
15 นางสาวกนกภรณ์     นาคทั่ง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
16 นางสาวนารี     ก่อแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
17 นางสาวปรียานัฐ     เซี่ยงฉิน คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
18 นางสาวกมลชนก     ห่วงสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
19 นางสาวปวีณา     ธาคง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
20 นางสาวธัญธร     เสาวิจิตร คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
21 นางสาวนันทินา     สุดใจ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
22 นางสาวกมลวรรณ     โพธิ์มี คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
23 นางสาวน.ส.ธิติยา     ญาติกร คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
24 นางสาวพรทิพา     ใจบุญ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
25 นางสาวจารุวรรณ     คำสุข คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
26 นายชาครีย์     ทองคง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
27 นางสาวปวีณา     ภู่ระโหง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
28 นายภัทรพงศ์     โตนน้ำขาว คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
29 นางสาววัลภา     พิมพ์ศรีกล่ำ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
30 นายสมประสงค์     ยุนิลา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
31 นายอรรถสิทธิ์     ทองสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
32 นางสาวปิยธิดา     ไพฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
33 นายพิรวิชญ์     จีนขี คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
34 นายนนทิวา     สหสกุล คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
35 นางสาววันวิษา     แก้วคงคา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
<< กลับไปหน้าแรก