Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 60 และ 59รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายเอกพจน์     แซ่ตัน คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
2 นางสาวสุวรรณี     จันทร์สุทนพจน์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
3 นางสาวลักษิกา     วรภาษี คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
4 นางสาวสุธาสินี     แก้วบัวดี คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
5 นางสาวกัญญานัฐ     ม่วงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
6 นางสาวเมธิชา     เกมือนบัว คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
7 นางสาวปิยะนุช     แก้วพุฒตาล คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
8 นางสาวณิชากร     มณีงาม คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
9 นายวันเฉลิม     ปิ่นคำ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
10 นางสาวนันท์นภัส     คงพากเพียร คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
11 นางสาวปนัดดา     ชมบ้านแพ้ว คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
12 นางสาวชลดา     ห้องริ้ว คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
13 นางสาวเบญจรัตน์     ชื่นกลิ่นธูป คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
14 นางสาวชลิตา     เงินเเจ่ม คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
15 นางสาวกมลทิพย์     ไขว้พันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
16 นางสาวกรกนก     เนตรพราว คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
17 นางสาววราพรณ์     พานพืช คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
18 นางสาวปาริฉัตร     ชะเอมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
19 นายสรศักดิ์     บุญนิ่ม คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
20 นางสาววรดา     ปรางเปรมปรี คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
21 นายอรรถพล     ค้าผล คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
22 นางสาวเกษราภรณ์     กาเพ็ง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
23 นายณัฐพล     มะนิเนียม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
24 นายชัยพจน์     วันเย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
25 นางสาวนิรดา     ลิ้มไล้ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
26 นายเฉลิมวุฒิ     ผสมทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
27 นางสาวปรีดาวรรณ     เศียรเมฆัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
28 นายสราวุฒิ     เชื้อหงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
29 นายประพล     อยู่พร้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
30 นายทัศศิษฏ์     พัสถานธราโชค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
31 นายกฤษณะ     รอดคล้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
32 นางสาวธนพร     รัศมีโอภาส คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
33 นางสาวjiraporn     thonghem คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
34 นางสาวศุภาพิชญ์     ศรีสง คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
35 นางสาวณัฐกานต์     เปียสมุทร์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
<< กลับไปหน้าแรก