Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 61 58 และ 57รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวอมรรัตน์     แสงมาลา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
2 นายณัฐพร     ภู่ระหงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
3 นางสาวเสาวลักษณ์     ทองชัยเดช คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
4 นายอนุกูล     พวงบอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
5 นายอภิสิทธิ์     ชูวงษ์วาลย์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
6 นางสาวโสฐิกาญจน์     วงหาจักร์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
7 นายอนิรุทธ์     เหมือนนึก คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
8 นางสาวอรพรรณ     นาคทอง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
9 นางสาวจุฑารัตน์     อ่อนน่วม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
10 นางสาวกานต์ธีรา     หงษ์คณาทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
11 นางสาวกฤษณา     อินจิตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
12 นางสาวศกลวรรณ     แสงสิน คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
13 นางสาวศกลวรรณ     แสงสิน คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
14 นายสุทธิศักดิ์     วรดูลย์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
15 นางสาวสุภาพร     จงควดี คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
16 นางสาวอินทิรา     หนูหา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
17 นางสาวสุพรรษา     โพธิ์คำ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
18 นางสาวอนุธิดา     กาฬภักดี คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
19 นางสาววนัสนันท์ หม้อทิพย์     หม้อทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
20 นางสาวอารียา     ลบแย้ม คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
21 นางสาวหทัยวรรณ     รุ่งโรจน์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
22 นางสาวสุพิชฌา     เทียนปัญจะ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
23 นางสาวสรัญญา     พุ่มน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
24 นางสาวอภิชิญาณ์     เอี่ยมลอยพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
25 นางสาวอมรรัตน์     พันธุรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
26 นางสาวอวิกา     ใหญ่ชุก คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
27 นางสาวศิริลักษณ์     แก้วภมร คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
28 นางสาวรสิกา     มหาสังข์ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
29 นางสาวมนธิรา     สอ้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
30 นางสาวArtitaya     Jongpraseart คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
31 นางสาวsuphakarn     sindamrongchai คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
32 นางสาววรรณิดา     เชียงตุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
33 นางสาวสมฤทัย     นามวิจิตร คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
34 นางสาวสุภิญญา     ประเทศสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
35 นางสาววนิดา     ผิวทองอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
<< กลับไปหน้าแรก