Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 61 58 และ 57รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวปรียานุช     ขำสาคร คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
2 นางสาวสุปรียา     มีเย็น คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
3 นางสาวกมลพร     เตียวต๋อย คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
4 นางสาวธาราทิพย์     กิจสกุล คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
5 นางสาวนันทิชา     แคนจา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
6 นางสาวพนัดฎา     เพลงปาน คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
7 นางสาวจุฬาลักษณ์     นำภา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
8 นางสาวอมรรัตน์     แสงมาลา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
9 นางสาวสุกัญญา     บุญทะวัน คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
10 นางสาววรรณนิสา     บุญทองเนียม คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
11 นางสาวสุกัญญา     บุญทะวัน คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
12 นายนิธินาถ     คลองโคน คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
13 นางสาวสินีกาญจน์     ด่านกิตติโสภณ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
14 นางสาวน.ส.จันทิมา     ภู่ทอง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
15 นางสาวสุพรรษา     ภูชมยัน คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
16 นางสาวสุวัฒน์     มณีจันสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
17 นางสาวพนิดา     โตบุญรอด คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
18 นางสาวปณิดา     รอดจารุวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
19 นางสาวน.ส.ปัฎฐมาวรรณ     แสงผุย คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
20 นางสาวเกวลี     ศรีชัยนาท คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
21 นางสาวพิไลวรรณ     พลสันติ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
22 นางสาวกมลชนก     โพธิธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
23 นางสาวอิษยา     ทองบ่อ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
24 นางสาวจันทร์ทิพย์     ชิตพิรดา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
25 นางสาวธณัศชา     สังวาลสิน คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
26 นางสาวภิญญาพัชญ์     โรจน์ธนินธร คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
27 นางสาวกาญจนาพร     เรืองมณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
28 นางสาวศุภกาญจน์     คงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
29 นายสหรัฐ     คณฑา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
30 นางสาวนลินรัตน์     เปรมชัยศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
31 นายธรรมรัฐ     ทองจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
32 นายเมธา     ตันติกิจชาญชัย คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
33 นางสาวนางสาวปรียาภรณ์     พุ่มจำปา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
34 นางสาวชญานิศ     พัดแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
35 นางสาวอมรรัตน์     บุญนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
<< กลับไปหน้าแรก