Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 61 58 และ 57รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายเกียรติยศ     ทิพย์วัลย์ คณะวิทยาการจัดการ 02/09/2018
2 นางสาวช่อผกา     ว่องอมรนิธิ คณะวิทยาการจัดการ 02/09/2018
3 นางสาวกาญจนา     นันทสังข์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
4 นางสาวอนินทิตา     เจริญสกุล คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
5 นางสาวNatthawara     Bunkerd คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
6 นางสาวปิยวรรณ     มากงลาด คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
7 นางสาวสุมิตรา     ใจบุญ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
8 นางสาวสุนิศา     นิยมไทย คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
9 นางสาวจะนัสตา     เลี้ยงเจริญ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
10 นายพชรดนัย     ขาวแสง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
11 นายวศิน     กิจจำเริญสกุล คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
12 นางสาวอัจฉราภรณ์     สุขันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
13 นางสาววิไลวรรณ     สุดใจ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
14 นายปพน     เพียรประเสริฐสุข คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
15 นางสาววันวิสา     วันวิสา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
16 นางสาววันวิสา     ไชยโย คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
17 นายกิตติพัฒน์     เสืองามเอี่ยม คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
18 นายณรงค์ฤทธิ์     จินเทศ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
19 นางสาวภวันรัตน์     แสงพร คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
20 นายสืบศักดิ์     พิมพขันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
21 นายอาทิตย์     อินทร์พงษ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
22 นางสาวนุชจรีย์     กนกมงคล คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
23 นางสาวพรรณทิพา     แป้นเมือง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
24 นายรัฏฐกรณ์     มนต์วานิชภักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
25 นายChayapat     Houyhongthong คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
26 นายธนกฤต     เกตุพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
27 นางสาวPiyawan     Makonglad คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
28 นางสาวนิดา     อมรกิตติโรจน์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
29 นางสาววิภารัตน์     พันธุ์แตง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
30 นางสาววิภาวี     เพ็งมี คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
31 นายณัฐชานนท์     ทันสมัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
32 นายภูมิพัชร     พุ่มไสว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
33 นางสาวขนิษฐา     เปรมพุ่ม คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
34 นายปฎิภาณ     แคเขียว คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
35 นางสาวนภาพรรณ     จันทร์ป้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
<< กลับไปหน้าแรก