Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 61 58 และ 57รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวเกศขวัญจิรา     กุสลางกูรวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
2 นางสาวภัคลดาภัสส์     กลิ่นสุทโธ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
3 นางสาวกนกวรรณ     เพิ่มพูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
4 นางสาวโสภา     เจตน์จำนงค์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
5 นางสาวสุปรียา     มูลมงคล คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
6 นางสาวปภิณทิพย์     ทับสุข คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
7 นางสาวอภิชญา     ทองปรีชา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
8 นางสาวสรัญญา     หาญกล้า คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
9 นายชรัณ     ศรีบุญ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
10 นางสาวสุดารัตน์     ทับยาง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
11 นางสาวอรัญญา     ส่งบุญ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
12 นางสาวอรนิภา     ฤกษ์ประกอบ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
13 นางสาวอารยา     จันดาคูณ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
14 นางสาวนวพร     แก้วหนองโพธิ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
15 นางสาวอมรรัตน์     รอดผุย คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
16 นางสาววิมลมาศ     แก้วกังวาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
17 นางสาวกนกวรรณ     จิตรทิวาจีรชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
18 นางสาวนรินทร์มล     ทับทิมทอง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
19 นางสาวSudtida     pomthong คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
20 นางสาววิภวา     วัฏฏางกูร คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
21 นางสาวสุธาทิพย์     มะลิซ้อน คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
22 นางสาวอภิสมัย     ตันกระโทก คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
23 นางสาวอภิญญา     กล้าหาญ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
24 นางสาวศันสนีย์     สุขเถื่อน คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
25 นางสาวเสาวลักษณ์     บุญประสงค์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
26 นายนายเตชัส     บุขุนทด คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
27 นายณัฐพล     คงประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
28 นางสาวอนุธิดา     กาฬภักดี คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
29 นางสาวณัฐวรรณ     สามฉิมโฉม คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
30 นางสาวปวันรัตน์     แซ่ลี้ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
31 นางสาวศศิณา     พึ่งพวก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
32 นางสาวนิภาพร     ทองบุญโฑ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
33 นายรัฐพงษ์     ศรีคง คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
34 นายิอนิรุทติ์     นิยมพลอย คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
35 นางสาวขวัญพร     โพธิ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
<< กลับไปหน้าแรก