Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 61 58 และ 57รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวจันทร์จิรา     อุดมใจพุทธ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
2 นางสาววิรันดา     เพ็ญสุขใจ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
3 นางสาวคัมภีพรรณ     เกิดสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
4 นางสาวอารีรัตน์     เขียวคราม คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
5 นางสาวจรีรักษณ์     แสงรัก คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
6 นายเทพรัตน์     กันศิริ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
7 นางสาวกฤติยา     พิมพ์พา คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
8 นางสาวญาธิดา     สงวนกิจ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
9 นางสาวเสาวลักษณ์     บุญประสงค์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
10 นางสาววรีพร     จินดาวุฒิศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
11 นางสาวสถาพร     นัยนิตย์ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
12 นางสาวนัทวรรณ     เติมกระโทก คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
13 นางสาวเจนจิรา     พันธุ์โต คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
14 นางสาวจุฑาทิพย์     แร่มี คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
15 นางสาวเบญญาภา     ยวงทอง คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
16 นางสาวนางสาวกุลยารัตน์     พวงสุข คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
17 นางสาววิภา     อุ่นเสือ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
18 นางสาวชาลิสา     ลักษิตานนท์ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
19 นางสาวภาพตะวัน     กล่อมบรรจง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
20 นางสาวสุธาสินี     จันทร์สอน คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
21 นางสาวรักษิณา     เกตุแก้ว คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
22 นางสาวอมรรัตน์     มุกดาสาคร คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
23 นางสาวRatchukan     Jeamkham คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
24 นายวัฒนอัฑฒ์     กีรติมโนชญ์ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
25 นายธุวานนท์     ใจซื่อ คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
26 นายภาสกร     ภักดีไตรภพ คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
27 นางสาวปิยะนุช     พุทธคาวี คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
28 นายประพัฒน์     ชาวบางพรหม คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
29 นายรุ่งโรจน์     องค์อาจ คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
30 นางสาวสุจันทรา     เมฆสง่า คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
31 นายเฉลิมพล     รอดธงชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
32 นายพงศ์ปณต     หมันประสงค์ คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
33 นางสาวpunrawe     joothare คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
34 นางสาวมานิสา     ตรีเดช คณะครุศาสตร์ 03/09/2018
35 นายอรุณ     อวยพร คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
<< กลับไปหน้าแรก