Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 61 58 และ 57รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายพีรศุภ     นัททีทอง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
2 นายสิทธิพล     กันเชียง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
3 นายวรรณชัย     ปานเปลี่ยน คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
4 นางสาวนางสาวพีรญา     จิตรประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
5 นางสาวกัญณัฐ     คงจินดา คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
6 นายธนกฤต     ไกรฤกษ์ไพบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
7 นายธีรวัตร     บัวศรี คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
8 นายกฤษฎา     กาฬภักดี คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
9 นางสาวศันสนีย์     สุขเถื่อน คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
10 นายวุฒิกร     ธำรงค์โชติ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
11 นางสาวดิษยา     แก้วอาสา คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
12 นางสาวฉันทกาญจน์     มั่งแว่น คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
13 นางสาวจิดาภา     ค้ำจุน คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
14 นายพัณณิตา     รุจิภานนท์ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
15 นายชาญเมธา     จันทร์อ่ำ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
16 นางสาวกชกร     สวนชูโต คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
17 นางสาวปุณณภา     ฉันทาสถานนท์ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
18 นายนสูตร     เทพรักษา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
19 นายสิริวัฒน์     เลี้ยงเชวงวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
20 นางสาวศศิมา     บ้านเกาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
21 นายพรเทพ     ประชาชน คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
22 นางสาวชนม์นิภา     ปั่นยวง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
23 นายอรุณ     อวยพร คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
24 นางสาวศศินา     ทัศนวิจิตรพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
25 นางสาววริศรา     สีเมฆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
26 นายสมรักษ์     บุญแท่น คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
27 นางสาววนัชพร     รังสิมาอรุณ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
28 นางสาวปาณิสรา     บ่อคำ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
29 นางสาวจิรัชญา     ดอกระกำ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
30 นางสาวกฤตพร     หมวดเพ็ชร คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
31 นางสาวปภัสสร     ลำดวล คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
32 นางสาวทิพาภรณ์     หาญไชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
33 นางสาววาทินี     เอี่ยมสำอางค์ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
34 นางสาวธนัชพร     คะสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
35 นางสาวศุภาพิชญ์     ศรีสง คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
<< กลับไปหน้าแรก