Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 61 58 และ 57รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวจะนัสตา     เลี้ยงเจริญ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
2 นางสาววัชราภรณ์     สุขน้อย คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
3 นางสาวสิริทรัพย์     บุตรดีโสภา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
4 นางสาวภัสทมณ     ติเยาว์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
5 นายผดุงศักดิ์     มะโนเลิศ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
6 นางสาวนันท์ชนก     จันทร์เสน คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
7 นางสาวณัฐธิดา     ริตพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
8 นางสาวสโรชา     มีทรัพย์มั่น คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
9 นางสาวอัญชิสา     เผือกผ่อง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
10 นางสาวปนัสยา     เนียมตระกูล คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
11 นางสาวเบญจรัตน์     ปึงศิริเจริญ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
12 นางสาวพัชรพร     ศรีเหรา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
13 นางสาวนุชจรี     จันทนา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
14 นางสาวPhimchanok     Naksong คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
15 นางสาวศศิวิมล     ทองแสง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
16 นางสาวrattiya     wongming คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
17 นางสาวสาวิตรี     อุทัยแพน คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
18 นางสาวญานินท์     ผมหอม คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
19 นางสาวบุษยา     สุขนิจ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
20 นางสาวกนกวรรณ     ชุมคง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
21 นางสาวจินต์จุฑา     วรรณอร่าม คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
22 นางสาวผริตา     วังแก้วหิรัญ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
23 นางสาวทนงศักดิ์     อธินาถจิรสุข คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
24 นางสาวมธุรส     เกิดประทุม คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
25 นายนายเสวตธ์     เกตุแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
26 นางสาววิภาวี     แสงรักษาวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
27 นายกวิน     ขาวแสง คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
28 นางสาวนุชจรี     สุดละม่อม คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
29 นางสาวสุนิสา     จิตรมั่น คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
30 นายณัฐชานนท์     ทันสมัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
31 นางสาวชาลิสา     หอวิวัฒน์วงศ์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
32 นางสาวภาณุมาศ     แจ่มจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
33 นางสาวอวิกา     หอมหวล คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
34 นางสาวชญาพร     วิเศษสิงห์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
35 นางสาวพรพรรณ     จันทร์แสง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
<< กลับไปหน้าแรก