Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 61 58 และ 57รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวหทัยรัตน์     สินสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
2 นายจิระพันธ์ุ     ฉ่ำสดใส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
3 นางสาวสุภาพร     ธาตุทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
4 นายธนกฤต     เกตุพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
5 นางสาวsupawadee     sangyang คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
6 นางสาวแคทลียา     กำแพงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
7 นางสาวโชติกา     เรืองเทศ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
8 นางสาวจุฑามาศ     ม่วงเขียว คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
9 นางสาวชลธิชา     คุ้มทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
10 นางสาวกนิษฐา     รุ่งอรุณจินดา คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
11 นายสุพจน์     บุญรักาา คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
12 นายอภิสิทธิ์     โพธิ์เงิน คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
13 นายรัตตัญญู     ชมโลก คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
14 นายพฤกษ์     เหลืองสมานกุล คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
15 นายสิริโชค     อินทวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
16 นายสหภาพ     นพรัตน์วุฒิ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
17 นายผดุงศักดิ์     บุญมา คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
18 นายศุภรัตน์     พูนสิทธิโชคชัย คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
19 นายผดุงเดช     ตั้งกิจภัทรวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
20 นายสุรพันธ์     อาจน้อย คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
21 นางสาวสิริกัญญา     เกิดโตนด คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
22 นางสาวนิสาลักษณ์     แก้วมณี คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
23 นางสาวเบญญาพร     ใหม่ด้วง คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
24 นางสาวสิริมา     เปี่ยสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
25 นางสาวชนาภรณ์     ยิ้มใหญ่หลวง คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
26 นางสาวดาวเรือง     วิเศษสิงห์ คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
27 นายเกียรติศักดิ์     แสนสุข คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
28 นางสาวอินทิรา     แซ่อึ้ง คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
29 นางสาวอัจจิมา     การะเกตุ คณะวิทยาการจัดการ 03/09/2018
30 นางสาวเสาวลักษณ์     เพ็ชรหยอย คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
31 นายธนัชพร     พระแท่น คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
32 นายธีรพงษ์     ทองดอนน้อย คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
33 นางสาวฐิติยา     พ่วงทรัพย์สิน คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
34 นางสาวเสาวลักษณ์     เพ็ชรหยอย คณะมนุษยศาสตร์ 03/09/2018
35 นายภูมิพัชร     พุ่มไสว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 03/09/2018
<< กลับไปหน้าแรก