Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 60 และ 59รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวกนกวรรณ     บุญเอี่ยม คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:02:18
2 นางสาวจินดารัตน์     ยุนิลา คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:03:32
3 นางสาวอภัสศร     ยอดเกื้อ คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:05:48
4 นางสาวพจนารถ     บุญมา คณะมนุษยศาสตร์ 04/10/2018 09:07:36
5 นางสาวสุรีรัตน์     บ้านกลางกิตติ คณะมนุษยศาสตร์ 04/10/2018 09:08:37
6 นายสหรัฐ     คำเกษ คณะวิทยาการจัดการ 04/10/2018 09:10:18
7 นางสาวณัฐนิชา     อภิวันท์สิริวัฒน์ คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:11:01
8 นางสาวศิริลักษณ์     รุ่งเรือง คณะมนุษยศาสตร์ 04/10/2018 09:13:01
9 นายณัฐนัย     ภาพสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:13:56
10 นางสาวกัญยารัตน์     เกิดขำ คณะมนุษยศาสตร์ 04/10/2018 09:14:11
11 นางสาวปิยะณัฐ     เเสงศิริวุฒิ คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:16:19
12 นางสาวศิริเพ็ญนภา     เอกณรงค์พันธ์ คณะวิทยาการจัดการ 04/10/2018 09:18:35
13 นางสาววรรณิษา     โพธิ์สุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ 04/10/2018 09:22:38
14 นางสาวณัฐพร     แก้วประชา คณะมนุษยศาสตร์ 04/10/2018 09:23:21
15 นางสาวธัญญารัตน์     นวลอูป คณะวิทยาการจัดการ 04/10/2018 09:23:23
16 นางสาวณัฐพร     ณัฐวุฒิ คณะวิทยาการจัดการ 04/10/2018 09:23:26
17 นายชัชวาลย์     อุปดิษฐ คณะวิทยาการจัดการ 04/10/2018 09:23:43
18 นายอนุวัฒน์     นุชวงค์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/10/2018 09:23:48
19 นางสาวจุฑารัตน์     บุณยกิติยาการ คณะมนุษยศาสตร์ 04/10/2018 09:24:01
20 นายภูวกฤต     ปุตตธรรมกุล คณะวิทยาการจัดการ 04/10/2018 09:24:17
21 นายภาิคน     รุ่งหลุ่ม คณะวิทยาการจัดการ 04/10/2018 09:24:20
22 นางสาวสมพิศ     ม่วงพารา คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:24:33
23 นางสาวศิริพร     เรืองรักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:24:40
24 นางสาวสิริลักษณ์     จันทร์แย้ม คณะวิทยาการจัดการ 04/10/2018 09:25:13
25 นางสาวรรินดา     อ่อนตา คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:25:15
26 นางสาวภาวิณี     ขุนพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/10/2018 09:25:17
27 นายอโนชา     ศิริโยธา คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:25:23
28 นางสาวอรพิมล     นามประสพ คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:25:24
29 นายนายกัมปนาท     แสงประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/10/2018 09:25:47
30 นางสาวณัฐดาพร     พันธ์เสือ คณะวิทยาการจัดการ 04/10/2018 09:27:04
31 นางสาวพรรนิดา     ท่วมกระโทก คณะมนุษยศาสตร์ 04/10/2018 09:27:58
32 นางสาวปัทมวรรณ     จันทร์แย้ม คณะวิทยาการจัดการ 04/10/2018 09:52:15
33 นางสาวกฤษสกุล     ขวาภักดี คณะวิทยาการจัดการ 04/10/2018 09:52:20
34 นางสาวอังคณา     พวงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ 04/10/2018 09:52:27
35 นายชัชพล     ขาวจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ 04/10/2018 10:06:15
<< กลับไปหน้าแรก