Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 60 และ 59รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายคมชิต     พงษ์แสร์ คณะวิทยาการจัดการ 04/10/2018 09:02:40
2 นายบุญฤทธิ์     ลี้ธนรุ่งเรือง คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:03:41
3 นางสาวนาตยา     แก้วกัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:03:55
4 นางสาวลักษมณ     สาวทรัพย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:06:37
5 นางสาวสกุลกานต์     พิมหา คณะวิทยาการจัดการ 04/10/2018 09:12:54
6 นางสาวศุภัสสรา     เจริญฉิม คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:13:41
7 นางสาวสุรีรัตน์     บ้านกลางกิตติ คณะมนุษยศาสตร์ 04/10/2018 09:14:46
8 นายไชยวัฒน์     อ่อนนาน คณะมนุษยศาสตร์ 04/10/2018 09:15:12
9 นางสาววนิฏา     ชนะไชย คณะวิทยาการจัดการ 04/10/2018 09:15:53
10 นางสาวจิตรลดา     บุญผง คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:15:54
11 นายมนัสชัย     ยิ้มละมัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/10/2018 09:18:04
12 นางสาวณัฐวดี     นุตตะโร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/10/2018 09:18:36
13 นายชัยรัช     พูลสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/10/2018 09:19:48
14 นางสาวรุ่งทิวา     ตายา คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:20:42
15 นายกิตติ     สว่างศิลป์ คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:20:51
16 นางสาวรักษิณา     อันประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์ 04/10/2018 09:22:17
17 นางสาวอาภา     จินดา คณะมนุษยศาสตร์ 04/10/2018 09:22:17
18 นางสาวสุภกาญจน์     พิมหา คณะวิทยาการจัดการ 04/10/2018 09:22:17
19 นางสาวนิภากร     ไชยยงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/10/2018 09:23:23
20 นายวัชรินทร์     ภู่ระหงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 04/10/2018 09:23:25
21 นางสาวพรนภา     อินทำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/10/2018 09:23:54
22 นางสาวชนกสุดา     บินดี คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:23:57
23 นางสาวอัญชลี     หลวงกวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/10/2018 09:24:16
24 นางสาวปานตะวัน     เปียชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/10/2018 09:24:42
25 นางสาวสิริญา     ปัญเศษ คณะมนุษยศาสตร์ 04/10/2018 09:24:49
26 นางสาวจารุวรรณ     แซ่ลิ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/10/2018 09:24:50
27 นางสาวสมพิศ     ม่วงพารา คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:24:54
28 นางสาวภิรญา     จิตติวรการ คณะวิทยาการจัดการ 04/10/2018 09:25:13
29 นางสาวเบญจวรรณ     กันกง คณะวิทยาการจัดการ 04/10/2018 09:25:15
30 นางสาววิไลพร     สำราญวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:25:22
31 นางสาวนางสาวอนัญญา     แก้วอำไพ คณะวิทยาการจัดการ 04/10/2018 09:25:28
32 นางสาวรัชฎาภรณ์     แสงไข่ คณะมนุษยศาสตร์ 04/10/2018 09:25:28
33 นางสาวอัญธริกา     ศรีภูงา คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:26:05
34 นายชาญณรงค์     คล้ายเกิด คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:26:14
35 นางสาวปัณฑิตา     โต๊ะน้อสฝย คณะวิทยาการจัดการ 04/10/2018 09:26:15
<< กลับไปหน้าแรก