Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ลงทะเบียนขอรับซอฟต์แวร์ ENGLISH DISCOVERIES ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

สำหรับ : นักศึกษารหัส 60 และ 59รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวดุสิตา     ชะมัยกลาง คณะวิทยาการจัดการ 04/10/2018 09:03:42
2 นายธนิน     ปรีชาสุนทร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/10/2018 09:03:52
3 นายธนาคาร     ทองนุ่ม คณะมนุษยศาสตร์ 04/10/2018 09:06:00
4 นายก้องกิดากร     ผลอุดม คณะวิทยาการจัดการ 04/10/2018 09:06:27
5 นางสาวทักษิณา     แจ้งกระจ่าง คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:08:59
6 นางสาวจารุวรรณ     แสงศิลา คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:10:42
7 นางสาวสุทธิดา     มูลหา คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:12:32
8 นางสาวจิราวรรณ     แสงศิลา คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:12:42
9 นางสาวอรุณี     เขียวเข้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/10/2018 09:12:51
10 นายคมชิต     พงษ์แสร์ คณะวิทยาการจัดการ 04/10/2018 09:14:16
11 นางสาวสุนิตา     ช่อสลิด คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:15:10
12 นางสาวJittamas     Puknalum คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:15:11
13 นางสาวหทัยภัทร     เพชรเเพง คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:15:17
14 นางสาวณัชนก     แปลงยศ คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:15:22
15 นางสาวอรอนงค์     อวดดี คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:15:38
16 นายกานตวิศว์     มีจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/10/2018 09:15:53
17 นางสาวปราริฉัตร     ปุราสะกา คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:16:00
18 นายภูวนาถ     ทองสินธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/10/2018 09:16:02
19 นางสาวเจริญพร     คานสี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 04/10/2018 09:16:56
20 นางสาวชนิกานต์     พิมพ์ดี คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:16:59
21 นางสาวอุษณีย์     ชื่นชมเรา คณะครุศาสตร์ 04/10/2018 09:17:31
22 นางสาวณัฐริกา     ทานกระโทก คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:18:11
23 นางสาวพนิดา     บัวศรี คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:18:21
24 นางสาวภัทราภรณ์     พวงลำเจียก คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:18:48
25 นางสาวอรวรรณ     ฉิมมณี คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:19:03
26 นางสาวจันทร์จิรา     ปี่บัว คณะวิทยาการจัดการ 04/10/2018 09:19:09
27 นางสาวณัฏฐวรรณ     พงษ์สุทัศน์ คณะครุศาสตร์ 04/10/2018 09:19:42
28 นางสาวจิราภา     สุวรรณศรี คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:19:42
29 นางสาววรราดา     สุธงษา คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:19:56
30 นางสาวมณีรัตน์     ใช้บางยาง คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:20:42
31 นายปฐวี     กวางคีรี คณะวิทยาการจัดการ 04/10/2018 09:20:43
32 นางสาวธีรภรณ์     ปลูกนิกร คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:40:53
33 นางสาวอินทิชา     ธนบดีธรรมจารี คณะพยาบาลศาสตร์ 04/10/2018 09:45:29
<< กลับไปหน้าแรก