Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      

สำหรับ :รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวหัทยา     พวงสำลี คณะวิทยาการจัดการ 14/01/2019 09:32:13
2 นายธีร์วิช     กะการดี คณะวิทยาการจัดการ 14/01/2019 09:32:53
3 นางสาวปวีณา     น่วมปฐม คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 09:42:50
4 นางสาวศศินภา     ฟักประไพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 09:45:18
5 นางสาวอิสรีย์     ปั้นก้อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 09:45:19
6 นางสาววราภรณ์     เครือยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 09:45:49
7 นางสาวจุฑาทิพย์     แร่มี คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 09:46:05
8 นางสาวสุภาพร     พลาผล คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 09:46:29
9 นางสาวนรวดี     ศรีโมรา คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 09:47:03
10 นางสาวจิดาภา     บุญพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 09:48:15
11 นายธนากร     ห้วยหงษ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:25:52
12 นางสาวภาวิณี     สุทสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 10:29:10
13 นางสาวปัฐนิดา     กำลังหาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:30:19
14 นางสาวนิตยา     ดอนไพรนุช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:31:50
15 นางสาวขวัญใจ     ตรีโสภา คณะครุศาสตร์ 14/01/2019 10:32:57
16 นางสาวหทัยชนก     เบี้ยวทุ่งน้อย คณะครุศาสตร์ 14/01/2019 10:33:48
17 นางสาวสุกัญญา     วิสาธรณ์ คณะครุศาสตร์ 14/01/2019 10:33:48
18 นางสาวธมลวรรณ     ชัยพิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ 14/01/2019 10:33:50
19 นางสาวณิชกานต์     แซ่ลี้ คณะครุศาสตร์ 14/01/2019 10:34:00
20 นางสาวนุสรา     ทรงนิพิฐกุล คณะครุศาสตร์ 14/01/2019 10:34:17
21 นางสาวอภิชญา     ขาวขำ คณะครุศาสตร์ 14/01/2019 10:34:27
22 นางสาวณัฐสุดา     อ่อนคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:35:04
23 นางสาววันดี     สินชะละ คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 10:35:06
24 นางสาวสุนิตา     ชื่นใจ คณะวิทยาการจัดการ 14/01/2019 10:35:46
25 นางสาวณัฐมล     มาแก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:36:16
26 นางสาวอรนุช     เกียรติสกุลทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:37:01
27 นางสาวกนกวรรณ     แก้วบุบผา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:37:31
28 นางสาวอินทิรา     สิงห์เถื่อน คณะวิทยาการจัดการ 14/01/2019 10:37:50
29 นางสาวเบญจวรรณ     พิกุลขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:37:53
30 นางสาวชนาภา     ติดงาม คณะวิทยาการจัดการ 14/01/2019 10:39:34
31 นางสาวภิญญาพัชร์     วัชรพันธ์โสภณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:40:40
32 นางสาวสุนันทา     เดชมณีรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:41:24
33 นางสาวมนทกานต์     กู้ทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ 14/01/2019 10:41:27
34 นางสาวกาญจนา     คิ้วเเดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:42:16
35 นางสาวกาญจนาพร     เรืองมณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:44:19
36 นางสาวชมพูพร     อ่อนศิริ คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 10:44:29
37 นายนิธิศ     นบน้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:44:32
38 นางสาวจิราภรณ์     ทิชาชาติ คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 10:45:24
39 นายธรรมรัฐ     ทองจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:45:35
40 นางสาวนิลาวัลย์     สูงสุดยอด คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 10:45:40
41 นางสาวธวัลรัตน์     วรวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 10:46:08
42 นางสาวกมลชนก     โพธิธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:48:39
43 นางสาวชนาภรณ์     ยิ้มใหญ่หลวง คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 10:49:10
44 นางสาววนิดา     พุ่มพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 10:49:22
45 นางสาวกนิษฐา     เซี่ยงฉิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:50:35
46 นางสาวกรรณิการ์     เซี่ยงฉิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:50:36
47 นางสาวศุภกาญจน์     คงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:50:45
48 นางสาวธนัชพร     พระแท่น คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 10:50:58
49 นายพันธกิจ     ไชยสมบัติ คณะมนุษยศาสตร์ 15/01/2019 10:57:57
50 นายสมใจนึก     อ้นเพชร คณะวิทยาการจัดการ 15/01/2019 11:24:05
<< กลับไปหน้าแรก