Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      

สำหรับ :รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาววิลาสิณี     บุราคร คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 09:22:00
2 นางสาววัชรียาวดี     ฉวีแก้วดี คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 09:22:30
3 นายศักดิ์สิทธิ์     กลิ่นเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 09:22:33
4 นายจิรศักดิ์     ปานเพ็ชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 09:22:48
5 นางสาวนางสาวสุภัค     สระทองปลั่ง คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 09:22:48
6 นางสาวณัฐริกา     อาจคงหาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 09:22:48
7 นางสาวเมษา     นิมิตรโภคนันท์ คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 09:23:11
8 นายกฤษณ์     กูลจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 09:23:50
9 นางสาวสุดารัตน์     ศรศิลป์ชัย คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 09:24:04
10 นางสาวนางสาวปัทมา     ทองบุญส่ง คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 09:24:10
11 นางสาวธัญญาพร     โฮกอ่อน คณะครุศาสตร์ 14/01/2019 09:24:41
12 นางสาวขวัญเรือน     จันทา คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 09:24:42
13 นางสาวอินทิรา     คำมงคบ คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 09:25:56
14 นางสาวจิตินันท์     ศรีชุม คณะครุศาสตร์ 14/01/2019 09:26:25
15 นางสาวลลิตา     คงจร คณะครุศาสตร์ 14/01/2019 09:26:45
16 นายจิระพันธุ์     ฉ่ำสดใส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 09:27:05
17 นางสาวนันธิพร     เนียมเเสง คณะครุศาสตร์ 14/01/2019 09:27:25
18 นางสาวสมฤทัย     ล้านใจดี คณะครุศาสตร์ 14/01/2019 09:27:34
19 นางสาววิชุดา     มณีน้อย คณะครุศาสตร์ 14/01/2019 09:29:00
20 นายสุภกิจ     กิจเจริญ คณะวิทยาการจัดการ 14/01/2019 09:29:07
21 นางสาวสุทธภา หยิบจันทร์     หยิบจันทร คณะครุศาสตร์ 14/01/2019 09:31:06
22 นายธนะพงศ์     วิพุทธิกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 09:32:07
23 นายอิสราธรณ์     ศรีโชติช่วง คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 09:33:58
24 นางสาวสุภาวรรณ     สว่างประเสริฐ คณะครุศาสตร์ 14/01/2019 09:34:01
25 นางสาวปลิตา     มงคล คณะครุศาสตร์ 14/01/2019 09:36:07
26 นางสาวชลธิชา     เเหลมทราย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 09:37:31
27 นางสาวอารีรัตน์     ปุริสพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 09:40:41
28 นางสาวศุภาพิชญ์     ศรีสง คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 09:41:08
29 นางสาววรัญธร     โฆษิตวรวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 09:43:58
30 นายสมรักษ์     บุญแท่น คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 09:44:12
31 นางสาวอมรรัตน์     ด้วงปลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 09:45:09
32 นางสาวประภาพัฒน์     ใจตรง คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 09:46:17
33 นายอนุวัฒน์     โภคา คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 09:46:23
34 นางสาวอัจวศญา     รักษ์ผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 09:47:07
35 นางสาวสุนิตา     รุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 09:48:04
36 นางสาวอมรรัตน์     บุญนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 09:48:34
37 นางสาวกฤษณา     อินจิตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:26:49
38 นางสาวศยามณ     สงกระสินธุ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:27:08
39 นายศราวุธ     พูลพร้าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:27:33
40 นายยุทธนา     อยู่จงดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:28:23
41 นางสาวชุตินันท์     ยิ้มเจียม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:28:31
42 นางสาวนพมาศ     น่วมปฐม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:28:53
43 นางสาวกมลชนก     นิดแสวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:29:15
44 นางสาววิภาพร     หลักเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:29:45
45 นางสาววรรณา     ประสงค์ดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14/01/2019 10:30:16
46 นายนายวุฒิชัย     ขาวดี คณะมนุษยศาสตร์ 14/01/2019 10:30:36
47 นายกฤตภาส     กันภัย คณะวิทยาการจัดการ 15/01/2019 11:26:33
48 นางสาวทิพวรรณ     อินทร์อุไร คณะมนุษยศาสตร์ 25/01/2019 16:25:10
49 นายอนุชา     อ่วมศรี คณะมนุษยศาสตร์ 25/01/2019 16:25:21
50 นางสาวคัทรียา     วัชรพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ 25/01/2019 16:25:29
<< กลับไปหน้าแรก