Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      อบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูชั้นปี 3-4 (G.2)

สำหรับ : นักศึกษาครูชั้นปี 3-4รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวสุดารัตน์     อออมสิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:40:08
2 นางสาวสุดารัตน์     ทรัพย์สินไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:40:12
3 นางสาวอนุธิดา     คำยาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:41:45
4 นางสาวสุภาวิตา     คงแจ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:42:13
5 นางสาวจิรวรรณ     งามเกตสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:45:03
6 นางสาวสรณ์สิริ     พุกเปลี่ยย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:48:36
7 นางสาวอรุณี     ซิ้มงึ้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:51:51
8 นางกมลวรรณ     ช้างสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:52:19
9 นางสาวสตรี     เนตรนุช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:52:28
10 นางสาวชนากานต์     พิมพขันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:54:24
11 นายแซ็ค     แต้มรุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:54:50
12 นางสาวธาราลักษณ์     โพธิ์พรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:56:04
13 นายธีรพล     เกตุมาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:56:53
14 นางสาวดาริกา     วงษ์สว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:57:27
15 นายกรกฤต     เพ็ชรศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:58:54
16 นางสาวเสาวลักษณ์     เพ็ชรหยอย คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:59:18
17 นางสาวภัทราพร     เชื้อแถว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 12:00:41
18 นางสาวธนัชพร     พระแท่น คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:00:53
19 นางสาวฐิติยา     พ่วงทรัพย์สิน คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:00:57
20 นางสาวดาวเรือง     วิเศษสิงห์ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:01:09
21 นางสาวสิริมา     เปียสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:01:11
22 นายเกียรติศักดิ์     แสนสุข คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:02:21
23 นางสาวศิริพร     เพ็งกลัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 12:02:28
24 นางสาวพีรยา     ทนช่างยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 12:02:35
25 นางสาวชนาภรณ์     ยิ้มใหญ่หลวง คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:02:38
26 นางสาวอุษณี     ทะทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 12:02:57
27 นายธีรพงษ์     ทองดอนน้อย คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:03:03
28 นางสาวนิสาลักษณ์     แก้วมณี คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:03:23
29 นางสาวสุนิสา     ลือเรื่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 12:03:59
30 นางสาวสิริกัญญา     เกิดโตนด คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:05:50
31 นางสาวเบญญาพร     ใหม่ด้วง คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:07:40
32 นายนิติศักดิ์     คงสบาย คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 13:29:08
33 นางสาวอมรรัตน์     เอี้ยงเจียม คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 13:29:12
34 นายสุภกิจ     กิจเจริญ คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 13:29:12
35 นางสาวบุษกรลักษณ์     ภิรมย์ศรี คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 13:29:13
36 นางสาวฉัตรติญา     เดชะ คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 13:29:16
37 นางสาวศรุตา     เล่าแดงเทียว คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 13:30:03
38 นายธนากร     เกื้อกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/01/2019 11:28:26
<< กลับไปหน้าแรก