Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      อบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูชั้นปี 3-4 (G.6)

สำหรับ : นักศึกษาครูชั้นปี 3-4รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายนนทสิทธิ์     จงวัชรสถิตย์ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:53:07
2 นายคำภีร์     สุมา คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 16:47:27
3 นายศักดิ์ณรงค์     มหิมา คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 16:49:00
<< กลับไปหน้าแรก