Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      อบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูชั้นปี 3-4 (G.7)

สำหรับ : นักศึกษาครูชั้นปี 3-4รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวสุภาภรณ์     ด่านนอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:43:53
2 นางสาวหทัยรัตน์     สินสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:44:31
3 นายสถาพร     เชี่ยวพฤก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:45:19
4 นางสาวณัฐริกา     เกิดภักดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:56:55
5 นางสาวปาริฉัตร     ธูปหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:57:00
6 นายกิตติพันธ์     แสงประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:57:12
7 นางสาวธารารัตน์     สุวรรณหงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:57:17
8 นางสาวปาริฉัตร     สโมสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:57:34
9 นายสกราย     เหรียญทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:58:13
10 นายกรกฏ     ฉิมสอาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:58:15
11 นายศิลา     ฤกษ์เปลี่ยน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:58:28
12 นายกฤติพงศ์     สอพระกาฬ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 12:00:25
13 นายภานุวัฒน์     แก้วอรุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 12:00:37
14 นายอัศวิน     ศรีจงใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 12:00:49
15 นายกิตติภณ     แซ่เหลี่ยว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 12:01:48
16 นางสาวสุนิศา     ผึ่งแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 12:36:05
17 นางสาวสุภาพร     ธาตุทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 12:37:49
18 นางสาวชฎาพร     โพธิ์ปิดทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 12:39:52
19 นางสาวธัญรักษ์     รอสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 12:45:47
20 นายสันติ     พุทธคาวี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 15:21:10
21 นายณัฐภัทร     พลเสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 18:43:10
22 นายศุภกิตติ์     อ่อนละเอียด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 18:55:54
23 นายฐิตะกานต์     แจ่มนิยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 19:02:50
24 นายณัฐวัฏ     เอี่ยมคง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 19:11:48
25 นายพศวัต     ชัยวราภรณ์กูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 19:37:22
<< กลับไปหน้าแรก