Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      อบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูชั้นปี 3-4 (G.12)

สำหรับ : นักศึกษาครูชั้นปี 3-4รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นายณัฐพล     เหลืองสอาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:30:31
2 นายเพชร     บริสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:31:04
3 นางสาวณัฐกานต์     อริญชยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:31:47
4 นายณัฐพล     อ่อนละมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:32:22
5 นางสาวศศิธารา     ตัณฑเจริญรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:33:09
6 นายภานุวัฒน์     สว่างศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:33:22
7 นายคมชิต     พงษ์แสร์ คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:34:16
8 นางสาวกาญจนา     อุบล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:34:44
9 นางสาวสุวัจณี     จุลสำราญ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:36:28
10 นายชุมพล     เอี่ยมโต คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:39:15
11 นายบุญญฤทธิ์     ปานเจริญ คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:40:35
12 นางสาวอิทธิญา     บุตโรทัย คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 11:40:44
13 นางสาวกรกนก     เนตรพราว คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:40:58
14 นางสาวอังคณา     วงค์หนองหว้า คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:41:06
15 นายปฐมมงคล     อัครสุธีชัย คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:41:09
16 นางสาวอัญชลีพร     เซี่ยงฉิน คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:41:25
17 นางสาวชนัญญ์ทิชา     ทองคำ คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:42:08
18 นางสาวภัสศมณต์     บ่อสิน คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:42:44
19 นายพีรพงษ์     เชิดฉันท์ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:43:47
20 นางสาวกัญญารัตน์     ภุมรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:44:41
21 นายจารุวัฒน์     พลฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ 16/01/2019 11:45:03
22 นายสหรัฐ     คณฑา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:45:48
23 นายรหัท     ธนาวีระชัย คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:46:05
24 นางสาวกรรณิกา     ชิดประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:46:10
25 นางสาวเอมอร     ศรีสมบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:48:11
26 นางสาวสุปราณี     เขียวชอุ่ม คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:48:46
27 นางสาวกนกวรรณ     แสงทอง คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:48:54
28 นางสาวธนาภา     ทองใบ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:49:09
29 นางสาวขนิษฐา     ไชยวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:50:35
30 นางสาวกรกนก     ธนาสภนัย คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:51:53
31 นางสาวสุมาลี     อึ้งพิธตะกูล คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:52:27
32 นางสาวมินตรา     ใจเด็ด คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:54:18
33 นางสาวกาญจนา     ป้อมทอง คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:54:22
34 นายภัทรวรินทร์     ดวงจินดา คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:54:22
35 นางสาววิชญ์สุภา     มาตรศรี คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:54:32
36 นางสาวนางสาวเบญจพร     ยานุวิริยะกุล คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:55:28
37 นางสาวศศิพร     ศรธนู คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:55:35
38 นางสาวอันธิกา     แก้วมาเมือง คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:56:24
39 นางสาวศิรดา     แผนสมบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:56:38
40 นางสาวนางสาวนิสารัตน์     เส็งหะพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:56:46
41 นางสาวมณฑิชา     โพธิ์พลากร คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:57:51
42 นางสาวนางสาวนฤมล     จุลคีรี คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:58:13
43 นางสาวปณิตา     พ่อค้า คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:59:55
44 นางสาวทักษพร     จันทร์สง คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:59:57
45 นางสาวปานตะวัน     ประกอบธรรม คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:01:24
46 นางสาวพิชยา     บุญยงค์ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:07:50
47 นางสาวปภาวดี     เสรีเผ่าวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:19:20
48 นายชยพัทธ์     ธงชัยบริสุทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:27:49
49 นางสาวศิริวรรณ     อมรพงษ์ไพศาล คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:42:50
50 นายวิทวัส     สานาผา คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 13:26:34
51 นายกิจพิเชฐ     พรมโต คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 13:57:07
52 นายกีรติ     เนียมประเสริฐศรี คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 13:59:45
53 นายอัครชัย     อยู่คำ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 14:11:31
<< กลับไปหน้าแรก