Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      อบรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูชั้นปี 3-4 (G.13)

สำหรับ : นักศึกษาครูชั้นปี 3-4รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาววนัสนันท์     หม้อทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:15:15
2 นางสาวมนธิรา     สอ้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:15:16
3 นางสาวศิริลักษณ์     ศิวะนาวิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:15:26
4 นางสาวสุมิตรา     ศรีบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:15:57
5 นายสุวัฒน์     ภิรมย์รักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:16:48
6 นางสาววนิดา     ผิวทองอ่อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:19:49
7 นางสาวชญานิศ     พัดแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:20:02
8 นางสาวอัมพร     นิลนนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:20:10
9 นางสาวอัมพร     นิลนนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:20:10
10 นางสาววรรณิดา     เชียงตุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:20:25
11 นางสาวสรัญญา     พุ่มน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:20:26
12 นางสาวปรียาภรณ์     พุ่มจำปา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:20:59
13 นายณัฐวุฒิ     สำเภาทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:21:06
14 นางสาวนลินรัตน์     เปรมชัยศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:24:17
15 นางสาวสาวิตรี     สังขริม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:28:12
16 นางสาวพรพิมล     ไทยมีสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:29:44
17 นางสาวฐาปนี     จุ่นบุญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 11:38:45
18 นางสาวจุฑารัตน์     ดาวทอง คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:46:28
19 นางสาวพัชริดา     เกื้อสกุล คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:49:22
20 นางสาววลีรักษ์     จันทร์บาง คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:50:48
21 นางสาวกมลวรรณ     จันทร์วงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:51:42
22 นางสาวชนิตา     ชื่นชวน คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:52:00
23 นางสาวมณฑาทิพย์     ลุนอุบล คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:54:23
24 นางสาวศิริรัตน์     สุวรรณฉวี คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:58:00
25 นางสาวสิริอัมพร     ฮวดหลี คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:58:57
26 นางสาวพิทยารัตน์     หุ่นงาม คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 11:59:16
27 นางสาวพัชรีภรณ์     ฐินปุตโต คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:02:21
28 นายธนิน     ปรีชาสุนทร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 12:04:15
29 นางสาววรดา อินทโชติ     อินทโชติ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:04:59
30 นายโสภณ     คงนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 12:05:16
31 นางสาวนัฐธิดา     ไชยริบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:06:06
32 นางสาวดวงฤทัย     ดอนโสม คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:06:40
33 นายเอกวัตร์     อุปทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 12:08:51
34 นายสมิตร     จำเริญลาภ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 12:09:17
35 นายนายสุรพร     อุทุมพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 12:10:02
36 นางสาวบุณยานุช     ตุลยากรณ์ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:10:36
37 นายอภิสิทธิ์     พรมเสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 12:10:50
38 นายณัฐกิตติ์     เพชรลอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 12:11:38
39 นางสาวสรัญยุพา     เจียมเจริญ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:12:30
40 นางสาวอารียา     ทะวงศ์นา คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:12:57
41 นางสาววิลาวัลย์     ดุจดา คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:13:55
42 นางสาวอารยา     ศรีโภคา คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:21:34
43 นายสถาพร     กาญจนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 12:23:39
44 นายสิริวัฒน์     ขำสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 12:28:00
45 นายศุภวิชญ์     วุฒิไกรรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16/01/2019 12:35:45
46 นางสาวณัฐมล     นิลทะราช คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:42:05
47 นางสาวสรวีย์     วิเวก คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:42:32
48 นางสาวอรพรรณ     เกิดทอง คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 12:43:20
49 นางสาวมาดาว     เกริกชัยวัน คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 13:27:02
50 นางสาวนิวัตรา     สายเทพ คณะมนุษยศาสตร์ 16/01/2019 13:29:15
51 นายเจษณรงค์     วงษ์น้อย คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 14:41:56
52 นางสาวศุถรดา     เพ็งกลัด คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 14:42:39
53 นายธีรภัทร     รอดพันธุ์ คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 14:49:08
54 นายชนะภูมิ     ทองสมเพียร คณะครุศาสตร์ 16/01/2019 14:49:17
<< กลับไปหน้าแรก